Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Art management a produkceProgram (ŠVP)   Art management a produkce

Obor   Ekonomika a podnikání, 63-41-M/01

Délka a forma vzdělávání   čtyřleté denní

Charakteristika ŠVP   management produkčních týmů, plánování, financování a organizace kulturních akcí, příprava projektů a produkce ve filmu, televizi, divadle, výtvarnictví atd.

Předmětová skladba   všeobecně vzdělávací, ekonomické a odborné předměty

Odborné předměty   Produkce, Management, Mediální komunikace, Obchodní právo, Marketing a reklama, Digitální fotografie, Počítačová grafika a další


Produkce

Předmět Produkce se vyučuje od 2. do 4. ročníku a je pro daný vzdělávací program klíčový, neboť zahrnuje jak základní znalosti z oborů ekonomiky, práva, grantové politiky, vizuální komunikace a grafického prostředí, tak práce s informačními zdroji, managementu, marketingu, reklamy, základů společenských věda i dějinami umění. Výuka je zaměřena teoreticky i prakticky. Základním metodologickým východiskem je propojení teoretických znalostí a jejich praktické aplikace při realizaci cca společensko-charitativních akcí v průběhu školního roku, kdy s e teoretický model vyzkouší v týmové práci produkčních studentských skupin.

Obsahový předmětu navazuje na předměty společensko-vědní, právní a ekonomické. Klade důraz na praktické vědomosti a dovednosti studentů v oborech vizuální a společenské komunikace.

Management

Předmět Management se vyučuje ve 3. ročníku. Obsah předmětu je významně propojen s dalšími ekonomickými předměty Podniková ekonomika a Marketing a reklama. Výuka je zaměřena teoreticky i prakticky. Zájem studentů je podněcován zadáváním samostatných prací a prací na konkrétních projektech.

Jedním z hlavních cílů předmětu je seznámit studenty s nezastupitelnou úlohou managementu v prostředí tržní ekonomiky. Rozvoj komunikativních, personálních a interpersonálních dovednosti spolu se schopností řešit problémy patří k základním pilířům výuky.

Obsahový okruh učiva navazuje na společenskovědní vzdělávání. Důraz se klade na praktické ekonomické vědomosti a dovednosti. Studenti získají poznatky o řízení podniku na všech úrovních a jsou vedeni k dodržování podnikatelské etiky.

Sociální komunikace

Předmět Sociální komunikace je vyučován od 1. do 3. ročníku. Výuka je zaměřena teoreticky i prakticky. Hlavním cílem je, aby studenti získali dovednosti z přímého ústního vyjadřování i z vyjadřování zprostředkovaného technickými prostředky a dokázali tak řešit rozmanité společenské a pracovní situace. Důležité jsou i dovednosti studentů prezentovat sami sebe, jejich schopnosti hájit a prosazovat svůj názor.

Obsahový okruh učiva je zaměřen na komunikaci verbální a neverbální. Ve vyšším ročníku se pak studenti učí orientovat se ve světě tištěných a elektronických médií, aby potom dokázali využít jejich výhody i nevýhody při realizacích svých projektů.

Sociální komunikace je nad oborový předmět, který doplňuje všechny ostatní předměty (a navazuje na ně) ve smyslu rozvíjení „emoční inteligence“ a tvoří jeden z předpokladů „emoční kompetence“, která podmiňuje výkonnost a úspěšnost v pracovním procesu.