Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Produkce a management


 

OTÁZKY  K ÚSTNÍ  MATURITNÍ ZKOUŠCE        

     

1.         Autorské právo

Autorské právo evropské a anglosaské, copyright.

Autorská díla a jejich ochrana, kolektivní správci v ČR.

Autorská práva osobnostní a jejich prodej, majetková práva a licence, typologie a formáty licencí uměleckých děl ve vztahu k trhu s uměním.

        

2.          Produkce

Produkční a producent, vymezení oblastí činnosti producenta.

Klíčové kompetence profese produkčního, sestavení produkčního týmu a způsoby jeho práce.

Hlavní zásady a pravidla produkční činnosti.            

Jistoty, nejistoty a rizika práce produkčního.

           

3.         Projekt

Smysl a poslání projektu, jeho dopady a cíle.

Definice základních parametrů projektu.

Vedení projektu, management projektu, způsob organizace.

Realizace projektu, jeho náplň a harmonogram.

Způsoby průběžného hodnocení a vyhodnocení projektu.

 

4.          Financování projektů v umělecké oblasti

Způsoby financování, vlastní a cizí zdroje, vícezdrojové financování, příspěvky, dotace a způsoby nakládání s těmito zdroji.

Fundraising, merchandising, dary a mecenášství, granty, sbírky, crowfounding a sponzoring.

              

5.          Produkce výstav a veletrhů

Historie výstav a veletrhů, jejich typologie a klasifikace.

Specifika přípravy a realizace výstavy v umělecké oblasti.

Úkoly produkčního týmu a jeho podoba.

Technologie a vhodné způsoby prezentace v oblasti veletrhů a výstav.

 Zásady propagace akce. Způsoby financování akce.

 

6.         Produkce festivalů a koncertů

Typologie festivalů, jejich klasifikace a historie.

Specifika přípravy festivalů a koncertů z hlediska obsahu, prostoru, času.

Současné trendy a inovace při realizaci těchto akcí.

Úkoly produkčního týmu a způsob jeho tvorby. Bezpečnost při realizaci hromadných akcí.

Zásady propagace a modely financování akce.  

  

7.         Filmová produkce

Film a filmový průmysl. Filmové dílo z hlediska autorského práva.

Fáze výroby filmu a jejich specifikace.

Význam a úloha producenta. Rozpočet filmu. Námět a scénář.

Filmový štáb a jeho pracovní pozice, natáčecí plán.

Význam postprodukce u filmového díla. Distribuce filmu, distribuční společnosti.

      

8.         Produkce a realizace divadelního představení

Divadelní síť v ČR, typologie divadel. Divadelní scény a soubory.

Organizace provozu divadla. Činnost organizačních složek divadel, divadelních souborů a jejich členů.

Dramaturgický plán. Fáze přípravy a realizace divadelního představení.

Divadelní provoz. Pracovní právo v divadelním provozu, specifické pracovní pozice.

 

9.          Produkce rozhlasových projektů a online propagace

Druhy rozhlasových a webových projektů; jejich realizace.

Mediální trh a jeho segmentace dle typologie rozhlasových stanic a pořadů.

Specifika práce produkčního v rozhlase. Příprava a realizace rozhlasového pořadu.

Současné trendy a technologie v rozhlasové tvorbě, DAB, podcast.

Práce produkce v oblasti tvorby a správy webu.

Online marketing na sociálních sítích.

 

10.       Ochranná známka, ochranná značka

Zákon o ochranných známkách a práva s ním spojená.

Význam, přihláška a zápis ochranné známky, její použití a zánik.  

Firemní kultura - image, goodwill, firemní identita, logo.

 

11.        Právnické osoby provozující kulturní činnost

Příspěvkové organizace, jejich vznik a pravidla hospodaření.

Neziskové organizace, typologie – obecně prospěšná společnost, zapsaný ústav, zapsaný spolek. Význam neziskových organizací pro spolkový, společenský a kulturní život. Platná legislativa a pravidla pro vznik neziskové organizace.

Obchodní společnosti v oblasti umění, nadace a fondy.

 

12.       Význam managementu a jeho historický vývoj

Definice a pojetí managementu.

Struktura a funkce managementu.

Historický vývoj managementu v etapách.

Management a podnikání, Baťova soustava řízení.

 

13.        Manažerská funkce rozhodování

Význam a fáze rozhodování.

Techniky výběru vhodných alternativ pro rozhodování.

Programová a neprogramová rozhodování.

Rozhodování v podmínkách určitosti a neurčitosti.

 

14.       Manažerská funkce plánování

Podstata a význam plánování.

Druhy plánů z časového hlediska.

Plánovací proces.

Podnikatelský plán, záměr, projekt jako plán.

 

15.       Manažerská funkce organizování  

Význam organizování práce.

Dimenze a stupně organizačních struktur.

Kompetence organizování.

Organizování APS skupin.

           

16.       Vedení lidí

Podstata vedení lidí.

Vytváření a analýza pracovních míst.

Výběr, přijetí, adaptace pracovníků.

Motivace a stimulace pracovníků.

Hodnocení a odměňování pracovníků.

 

17.       Řízení lidských zdrojů - personalistika

Personální složky a jejich obsah.

Vzdělávání a rozvoj pracovní síly.

Péče o pracovníky a pracovní vztahy.

Rozmisťování pracovníků.

 

18.       Kontrola a její význam v managementu

Podstata kontroly v pracovním a prodejním procesu.

Druhy, metody a formy kontroly.

Fáze kontrolního procesu.

Kontrolní techniky, informační technologie a jejich využití při kontrole.

 

19.       Základní analýzy v managementu

SWOT analýza.

SMART cíle.

VRIO analýza.

Analýza PERT.

 

20.       Osobnost manažera, styly manažerské práce

Charakteristika jednotlivých typů manažerů.

Manažerské styly vedení.

Role a potenciál manažera.

Manažerské dovednosti.

 

21.       Komunikace v managementu

Definice a funkce komunikace.

Komunikace ve firmách – proces, šum, prvky.

Výběr média a kanálu k přenosu komunikace.

Firemní kultura a identita.

 

22.       Manažerská psychologie

Tvořivost a motivace v práci manažera.

Psychologie práce a sociální psychologie.

Personální, inženýrská psychologie a ergonomie pracovního prostředí.

Poradenství a personální audit v managementu.

 

23.       Management kvality, znalostní a informační management

Význam jednotlivých pojmů.

Management kvality, změny a inovací

Zdroje informací, informační systémy.

Znalostní management z jednotlivých pohledů, způsoby produkce znalostí.

 

24.       Time a risk management

Význam pojmu time management.

Strategie a techniky time managementu.

Význam pojmu risk management.

Druhy rizik v procesu poskytování služeb, řízení a metody stanovení rizik.

 

 

Praha 2. 10. 2023                                                    Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D., MBA

                                                                                                        ředitel školy