OTÁZKY  K ÚSTNÍ  MZ        

   

            1.            Autorské právo

            Autorské právo evropské a anglosaské, copyright.

            Autorská díla a jejich ochrana, agentury - kolektivní správa.

            Autorská práva osobnostní a jejich prodej, majetková práva a licence.

        

            2.          Produkce

            Produkční a producent, sestavení týmu produkce a jeho práce.

            Hlavní zásady a pravidla produkční činnosti.

            Jistoty, nejistoty a rizika práce produkčního.

           

            3.         Projekt

            Manažerské pojetí projektu,    

            Smysl a poslání projektu.

            Části projektu a jejich náplň.

 

            4.        Financování projektů v umělecké oblasti

            Vlastní a cizí zdroje, příspěvky, dotace.

            Fundraising, merchandising,

            dary a mecenáši, granty, sbírky a sponzoring.

           

            5.        Produkce výstav a veletrhů

            Specifika přípravy výstavy a veletrhu.

            Úkoly produkčního týmu.

            Zásady propagace akce.

            Financování akce.

            Produkce a management

 

            6.         Produkce festivalů a koncertů

            Druhy festivalů a jejich historie.

            Specifika přípravy festivalů a koncertů.

            Úkoly produkčního týmu.

            Zásady propagace a financování akce.  

  

           7.         Filmová produkce

            Filmové dílo z hlediska autorského práva.

            Význam a úloha producenta. Úloha námětu a scénáře.

            Rozpočet filmu. Výrobní a produkční štáb. Fáze výroby filmu.    

             

          8.         Produkce a realizace divadelního představení

           Organizace provozu divadla. Dramaturgický plán, ferman.

           Činnost jednotlivých divadelních souborů a jejich členů.

           Specifika pracovního poměru v divadle.    

           

            9.         Produkce rozhlasových a webových projektů

            Druhy rozhlasových a webových projektů; jejich realizace.

            Specifika práce produkčního v rozhlase.

            Práce produkce v oblasti webové sítě.

 

            10.       Ochranná známka, ochranná značka

            Zákon o ochranných známkách a práva s ním spojená.

            Význam, přihláška a zápis ochranné známky, její použití a zánik.  

            Firemní kultura - image, goodwill, firemní identita, logo.

 

            11.        Právnické osoby provozující kulturní činnost

            Státní příspěvkové veřejnoprávní neziskové organizace.

            Druhy neziskových organizací, jejich společenský význam.

            Soukromé organizace, nadace a fondy (účel, založení, statut, podnikání, zánik).

 

            12.       Význam managementu a jeho historický vývoj

            Etymologie pojmu, základní funkce managementu.

            Management a podnikání.

            Vznik vědeckého řízení, etapy vývoje managementu v 19. a 20. století.

 

            13.       Manažerská funkce rozhodování

            Formy rozhodování.

            Rozhodovací postup a jeho etapy.

            Základní typy rozhodovacích problémů.

            Metody na podporu rozhodování. 

 

            14.             Manažerská funkce plánování

            Význam manažerské funkce plánování.

            Druhy plánů a jejich obsah.

            Varianty firemní strategie a taktiky. 

 

            15.           Manažerská funkce organizování  

             Vnitřní organizační struktura podniku.

             Základní pojmy organizace, jejich smysl a význam při organizaci.

             Moderní formy organizování.

        

            16.          Vedení lidí, stimulace a motivace

            Manažerské přístupy vedení lidí.

            Hodnocení pracovníků a jejich výkonů.

            Pozitivní a negativní stimulace a motivace, motivační nástroje.

            Historický vývoj motivačních koncepcí.

 

            17.           Řízení lidských zdrojů - personalistika

            Význam, obsah a funkce personalistiky.

            Firemní dokumentace.

            Lidské zdroje - získávání a výběr nových pracovníků.

            Pracovní podmínky, sociální klima, péče o pracovníky.

 

            18.           Kontrola a její význam v managementu

            Význam, obsah a funkce kontroly, druhy kontrol.

            Fáze kontrolního procesu.

            Zpětná vazba. Vnitřní a vnější audit.

            Chyby odhalené kontrolou, jejich příčiny a odstranění.

 

            19.           Základní analýzy v managementu

            Význam a praktické využití analýz v managementu.

            Druhy a obsahy analýz - SWOT analýza, analýza trhu,

            analýza prostředí, analýza portfolia podniku.

 

            20.         Osobnost manažera, styly manažerské práce

           Postavení manažera v organizaci, úrovně manažerů.

           Zásady práce manažera.

            Profil manažera.

           Styly řízení, vnější a vnitřní faktory ovlivňující řízení.

 

            21.                   Komunikace v managementu

            Význam správné komunikace v managementu.

            Komunikační systémy - druhy komunikace.

            Základní chyby při komunikaci, komunikační šum a zkrat.

 

            22.       Manažerská psychologie

           Zkoumání osobnosti manažera a podřízených.

           Temperament, povaha, schopnosti a charakter manažera a zaměstnanců.

            Druhy konfliktů na pracovišti a jejich řešení.

 

            23.       Řízení informací v managementu

            Základní model informačního systému MIS.

            Hodnota informací a jejich ochrana.

            Soudobé informační technologie a hlavní rizika jejich zneužití.

 

            24.       Krizový management

            Krizové řízení, prvky krizového vývoje.

            Základní krizové strategie.

             Fáze krizového procesu organizace a jejich řešení.

 

 

 

            Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D.

            Praha, 26. 11. 2019