Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Výtvarnictví a užitý design


 

TÉMATA  MATURITNÍ  PRÁCE  VČETNĚ  PŘÍLOHY  K  ZADÁNÍ  MZ 2024

 

     

   1. Malba a její užití v designu výrobků

Specifikace

Vytvořit cyklus nejméně pěti obrazů, které budou vyjadřovat příběh, myšlenkovou návaznost. Vybrat charakteristický detail/soubor detailů, který bude aplikován formou tištěné reprodukce na propagačním/užitkovém předmětu jako svébytný dekor. Dekor bude stylizovaný do zjednodušené grafické podoby  (inspirace cyklů Chagall, Mucha, Toyen, Pivovarov)

Součásti zadání

-  cyklus 5 obrazů, olej/akryl na plátně nebo pastel na přírodním papíře, případně kombinovaná technika. Minimální formát A2 nebo netradiční formáty podobného rozměru,.

-  užití obrazu na propagačním/užitkovém předmětu (reprodukce a stylizace fragmentu/fragmentů obrazu),

-  skici postupu stylizace,

-  plakát pro výstavu min. A/2 (tisk 120/160 g/m2),

Příklady výrobků:

-  tapeta nebo balicí papír,

-  tisk na porcelán/sklo...,

-  tisk na textil – šátek/polštář/taška...,

-  vitráž,

-  fotografie užitkových předmětů,

-  písemná obhajoba – velký důraz.

Příloha

     Dokumentace pracovního procesu

Zachycuje vývoj práce od prvních nápadů, dokumentuje proces – velice důležité pro hodnocení. Obsahuje inspirační zdroje, kresby návrhů, skici, vizualizace, malby nebo fotografie pracovních modelů atd. V závěru je prezentována fotodokumentace výsledné podoby díla.

     Portfolio

Osobní portfolio prací z období studia.

 

 

  2. Užitý design výrobku

2.1 Specifikace užitého designu výrobku

Vytvořit design výrobku v materiálu nebo 3D tisk – například hračku, stolní hru, počítačovou hru, nábytek (pro děti či dospělé), piknik set, kolekci šperků, brýle, oděvní kolekci, vázu v souvislostech apod. Je požadováno propojení všech součástí zadání jednotícím prvkem - logem výrobku/firmy.

Součásti zadání

-  vlastní výrobek ze zvoleného materiálu, nebo reálná maketa,

-  model (např. 3D tisk),

-  reklamní foto nebo 2D či 3D počítačová vizualizace,

-  plakát min. A/2 propagující výrobek (tisk 120/160 g/m2),

-  písemná obhajoba – velký důraz.

 

2.2 Specifikace počítačové hry

Vytvořit design počítačové hry. Vytvořit soudržný grafický styl hry. Design hry je doplněn o propagační materiály. Součásti propojuje sjednocující prvek – logo hry.

Součásti zadání

-  design hlavních postav – 2D skeče a návrhy postav v charakteristickém výrazu a pohybu, nebo 3D návrhy postav,

-  design herního prostředí – úvodní menu, načítací obrazovka, záběr ze hry,

-  logo hry, jednotný vizuální systém,

-  obal na nosič hry s potiskem,

-  plakát pro uvedení hry na trh, min. A2 (tisk 120/160 g/m2),

-  písemná obhajoba – velký důraz.

 

Příloha

     Dokumentace pracovního procesu

Zachycuje vývoj práce od prvních nápadů, dokumentuje proces – velice důležité pro hodnocení. Obsahuje inspirační zdroje, kresby návrhů, skici, vizualizace, malby nebo fotografie pracovních modelů atd. V závěru je prezentována fotodokumentace výsledné podoby díla.

     Portfolio

Osobní portfolio prací z období studia.

 

 

  3. Interaktivní kniha

Specifikace

Grafické zpracování knihy a řemeslné vypracování kreativní vazby, která musí korespondovat s obsahem knihy a potenciálnímu čtenáři obsah napovídat. Kniha může obsahovat komiksové prvky nebo může být vytvořena jako ukázka komiksu s interaktivními prvky. Součástí řešení je i propagace knihy.

Součásti zadání

-  kreativní nebo interaktivní prvky na vazbě,

-  výroba vazby,

-  min. 6 plnostránkových ilustrací s interaktivními prvky,

-  min. 6 interaktivních prvků,

-  maketa knihy 1:1,

-  grafické řešení - typografie a sazba,

-  plakát na uvedení knihy, min. A2 (tisk 120/160 g/m2),

písemná obhajoba – velký důraz.

Příloha

     Dokumentace pracovního procesu

Zachycuje vývoj práce od prvních nápadů, dokumentuje proces – velice důležité pro hodnocení. Obsahuje inspirační zdroje, kresby návrhů, skici, vizualizace, malby nebo fotografie pracovních modelů atd. V závěru je prezentována fotodokumentace výsledné podoby díla.

     Portfolio

Osobní portfolio prací z období studia.

         

 

   4. Propagace objektu

 (obchod, restaurace, kavárna, kulturní zařízení ...)

Specifikace

Vytvořit design prostorového řešení konkrétního podniku  (např. kavárny, restaurace, květinářství, hračkářství, lahůdek, kulturního zařízení apod.) ve vazbě na exteriér / přírodu.

Součásti zadání

- soupis požadavků s konkrétním zadavatelem / majitelem,

- model objektu v M 1:5,

- použijte tematické prvky – propriety, které zadavatel prezentuje M 1:1,

- osvětlení – jak funguje objekt ve dne a jak s promění v noci),

- perspektivní zobrazení,

- reklamní fotografie propagující objekt,

- plakát na otevření propagovaného objektu min. A/2 (tisk 120/160 g/m2),

písemná obhajoba – velký důraz.

Příloha

     Dokumentace pracovního procesu

Zachycuje vývoj práce od prvních nápadů, dokumentuje proces – velice důležité pro hodnocení. Obsahuje inspirační zdroje, kresby návrhů, skici, vizualizace, malby nebo fotografie pracovních modelů atd. V závěru je prezentována fotodokumentace výsledné podoby díla.

     Portfolio

Osobní portfolio prací z období studia.

 

         

 

OSNOVA PRO VYPRACOVÁNÍ PÍSEMNÉ OBHAJOBY

             (její formální podoba)

Titulní strana

          MATURITNÍ PRÁCE – UŽITÝ DESIGN

          STŘEDNÍ ŠKOLA MULTIMEDIÁLNÍ A PROPAGAČNÍ TVORBY - EDUSO

          JMÉNO PŘÍJMENÍ

          ZVOLENÉ TÉMA / NÁZEV PRÁCE

          (konkrétního projektu, předmětu)

           VEDOUCÍ MATURITNÍ PRÁCE: TITUL. JMÉNO PŘÍJMENÍ

           2023 / 2024

Jednotlivé body písemné obhajoby

- podrobné popsání záměru a postupu (proč jsem si vybral/a konkrétní téma a jak chci záměr realizovat),

- podrobný plán/harmonogram realizace a popis jeho plnění, vzniklé překážky a jejich řešení,

- popis přípravných fází, variant řešení, výběr a popis konkrétního řešení,

- co dospělo k realizaci, jaký je odklon od původního záměru, pokud nastal,

- popis spolupráce s vedoucím pedagogem, s konzultanty a s pedagogy podpůrných předmětů,

- popis realizace a spolupráce s realizačními podporami (externí odborně-řemeslná pracoviště apod.),

- vlastní zhodnocení procesu tvorby i konkrétního výsledku.

Konec obhajoby

„Prohlašuji, že jsem práci vypracoval/a samostatně“

podpis a datum

Rozsah písemné obhajoby

Minimálně 2 normostrany psaného textu, formát A/4, velikost písma 12 pt. Písemná obhajoba bude spojena s „přílohou“ – dokumentací pracovního procesu tak, že jednotlivé body osnovy budou ilustrovány dokumentačními záznamy (kresbami, fotografiemi…).

Do hodnocení bude zahrnuto i grafické zpracování a způsob adjustace/vazby písemné obhajoby.