Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Animace


 

 

TÉMATA  MATURITNÍ  PRÁCE  VČETNĚ  PŘÍLOHY  K  ZADÁNÍ  MZ 2023

 

1. Animovaný film, gag                                              

Zadání                

Krátký animovaný film dle vlastního scénáře nebo krátká animovaná groteska, vtip. Pantomimický vtip, překvapivý a účinný komický nápad rozvíjený na porušené logice situace. Gagy se objevily nejprve v kreslených filmech a groteskách; vyžadovaly často akrobatické umění od herců nebo pomoc kaskadérů pro vyjádření absurdních dějových situací. Gag je v současnosti základním prvkem animovaného filmu a filmové komedie.

Části zadání

Krátký animovaný film nebo animovaný gag, možnost natočit i sérii gagů; min. stopáž 00:02:00, rozlišení 1920x1080

1. průzkum tématu (formou webových odkazů nebo souboru obrázků),

2. psaný námět, popis děje a charakteru postav, storyboard (s popisy času, velikosti záběrů, přibližného děje),

3. návrh výtvarného a technického řešení (fotky, 3D vizualizace, 2D kresby),

4. písemná i ústní obhajoba práce,

5. konečná realizace:

Doprovodná tiskovina k MP (součástí tiskoviny jsou všechny body, a tedy průzkum tématu – inspirace, písemná obhajoba MP, návrhy / storyboard, průběh práce a finální řešení), USB flash disk nebo DVD s obalem a potiskem,3x filmový vytištěný plakát (tři odlišné grafické návrhy, minimální rozměr A3).  

                  

2. Vizualizace a návrh interiéru                                              

Zadání   

Animace interiéru (model v 3D), náhledy modelu, tedy průlet interiérem podle vlastního návrhu (dle současného designu nebo sci-fi, fantasy, pohádka atd.).

Části zadání 

Min. stopáž 00:02:00, rozlišení 1920x1080

1. průzkum tématu (formou webových odkazů nebo souboru obrázků),

2. kreslený návrh,

3. finální realizace, 3D model nebo maketa, video průjezd kamerou interiérem,

4. konečná realizace:

Doprovodná tiskovina k MP (součástí tiskoviny jsou všechny body, a tedy průzkum tématu – inspirace, písemná obhajoba MP, návrhy / storyboard, průběh práce a finální řešení), USB flash disk nebo DVD s obalem a potiskem, 5x vytištěný náhled interiéru, 1x plakát dle zvoleného tématu (minimální rozměr A3). 

                                                              

3.  Návrh a vizuální styl videohry                                               

Zadání

Návrh a vizuální styl videohry. Demo ukázka (neinteraktivní), propagační materiál, 3D nebo flashová animace, prostředí, postavy, propagace.

Části zadání                      

1. průzkum tématu (formou webových odkazů nebo souboru obrázků),

2. kreslený náčrt, návrhy prostředí, postav,

3. hlavní model, rozpracovaný,

4. finální realizace, 3D model,

5. 3D video ukázka - demo (min. stopáž 00:01:30, rozlišení 1920x1080),

6. konečná realizace:

Doprovodná tiskovina k MP (součástí tiskoviny jsou všechny body, a tedy průzkum tématu – inspirace, písemná obhajoba MP, návrhy / storyboard, průběh práce a finální řešení), USB flash disk nebo DVD s obalem a potiskem, ukázka reklamních předmětů a 3x vytištěný plakát (tři odlišné grafické návrhy, minimální rozměr A3).

 

4. Krátká animace na téma Sci-fi                                              

Zadání

Autorský animovaný film. Definován především rekvizitami a prostředím, kam bude dílo situováno, jako je například interiér, exteriér vesmírné lodi apod. Důraz na 3D animaci. Děj je zasazen do vesmíru, budoucnosti či alternativní historie.

Části zadání                  

Min. stopáž 00:02:00, rozlišení 1920x1080

1. průzkum tématu (formou webových odkazů nebo souboru obrázků),

2. psaný námět, popis děje a charakteristika postav, storyboard (s popisy času, velikosti záběrů, přibližného děje),

3. návrh výtvarného a technického řešení (fotografie, 3D vizualizace, 2D kresby),

4. písemná obhajoba práce,

5. konečná realizace

Doprovodná tiskovina k MP (součástí tiskoviny jsou všechny body, a tedy průzkum tématu – inspirace, písemná obhajoba MP, návrhy / storyboard, průběh práce a finální řešení), USB flash disk nebo DVD s obalem a potiskem,3x filmový vytištěný plakát (tři odlišné grafické návrhy, minimální rozměr A3).

                                                          

5. Reklama a nový vizuální styl, design výrobku                    

Zadání

Produktový design představuje specifický obor propagační grafiky, ke kterému je nutno přistupovat z mnoha pohledů. Obal výrobku musí být jednoduše odlišitelný od konkurence a zároveň musí svým vzhledem naznačovat svůj účel a obsah. Součástí designu je malá verze grafického manuálu, ve kterém jsou přesně stanovena designová pravidla týkající se výrobku včetně jeho prezentace v obchodech (balení, cenovky, stojany apod.).

Části zadání

Min. stopáž 00:01:30, rozlišení 1920x1080

Součástí reklamy bude reklamní plakát a vizualizaci celého designu výrobku

1. storyboard animace,

2. návrh výtvarného a technického řešení reklamy (fotografie, modely ve 3D, kresby),

3. layout reklamy nasazený na hudbu, nahraný komentář, návrhy vizuálního stylu,

4. písemná obhajoba práce,

5. konečná realizace:

 Doprovodná tiskovina k MP (součástí tiskoviny jsou všechny body, a tedy průzkum tématu – inspirace, písemná obhajoba MP, návrhy / storyboard, průběh práce a finální řešení, USB flash disk nebo DVD s obalem a potiskem,3x filmový vytištěný plakát (tři odlišné grafické návrhy, minimální rozměr A3).

Součástí zadání je prezentace výrobku v tištěné podobě (minimální rozměr A4)

Reklama může být realizovaná libovolnou technologií 2D animace, 3D animace, hraného filmu nebo jejich kombinací.

 

Obecné informace k tématům maturitní práce z ANM

Cíl práce              

Maturitní prací (MP) a její obhajobou před maturitní komisí se ověřují dovednosti žáka obsahově i formálně a s velkou kreativitou zpracovat zadání. Při posuzování maturitní práce se hodnotí schopnost žáka pracovat s různými grafickými programy a úroveň jeho dovedností aplikovat získané vědomosti. Účelem je osvědčit, že žák pochopil danou problematiku a že je schopen jejího komplexního zpracování s osobním tvůrčím přístupem.

Při obhajobě maturitní práce se hodnotí především schopnost žáka prezentovat svoji práci a obhájit ji před zkušební maturitní komisí.

Termín odevzdání práce

Žák má na vypracování maturitní práce nejméně jeden měsíc. Maturitní práci pak odevzdá ZŘŠ nebo do sekretariátu školy nejpozději v termínu uvedeném v zadání práce.

Pokud žák maturitní práci neodevzdá v termínu bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.

V případě uznání omluvy určí ředitel školy na žádost žáka náhradní termín maturitní zkoušky).

Pravidla pro užití textu  

velikost písma

12

řádkování

1,5

typ písma

Times New Roman

okraje stránek – levý

3 cm

okraje stránek – pravý

2,5 cm

okraje stránek – horní a dolní

2 cm

Stránky jsou průběžně číslovány arabskými číslicemi. Uspořádání textu musí být logické a přehledné.

Posudek maturitní práce

Vedoucí práce a oponent zabezpečí včasné vypracování posudku MP. Posudky jsou předány žákovi a členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby.

Konzultace

Při vlastním zpracování maturitní práce je potřeba počítat s dostatečnou časovou rezervou tak, aby bylo možné ještě před stanoveným termínem odevzdání práce odstranit případné nedostatky. Doporučuje se, aby žák na své práci pracoval průběžně a svému vedoucímu jednotlivé části odevzdával k posouzení postupně.

Počet vyhotovení

Jedno vyhotovení včetně flash disk.

Požadavky

Odevzdání maturitní práce ve vytištěné podobě (případně v podobě prostorové makety) a současně v elektronické podobě (CD). Listinná a elektronická podoba musí být totožné.

Dodržení stanoveného rozsahu práce.

Kritéria hodnocení práce

Zhotovení maturitní práce v plném rozsahu zadání (splnění cíle).

Kreativita a originalita zpracování zadaného tématu.

Úroveň obsahové části projektu; sladění obsahové a formální stránky.

Možnost uplatnění projektu v praxi (v souvislosti s finanční náročností celého projektu).

Schopnost tvorby a práce se střihovými, zvukovými a  grafickými programy.

Grafická úroveň práce.

Formální úroveň práce.