Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Filmová tvorba


 

TÉMATA  MATURITNÍ  PRÁCE  VČETNĚ  PŘÍLOHY  K  ZADÁNÍ  MZ 2023   

                           

         1. Hraný či trikový film                                          

Zadání

Autorský film definovaný atmosférou a zvoleným prostředím s důrazem na výtvarnou složku. 

Stopáž

4 - 10 min.

Formát

Poměr stran 16:9 v rozlišení Full HD (1920x1080). Multimediální kontejner mp4.

Podmínky

Spolupráce max. 3 studentů ve štábu (hodnocení fragmentů: režie, kamera, střih).

Film nesmí propagovat:

     -  jakékoliv návykové látky;

     -  diskriminaci (náboženskou, rasovou, společenskou, sexuální);

     -  extrémní nacionalismus nebo jakýkoliv extremismus;

     -  zobrazení návykových látek je možné v souladu s charakterem postav nebo přímou souvislostí s dramatickou linkou příběhu.

 

Části zadání 

1. Psaný námět, popis děje a charakteristika postav a prostředí, storyboard (s popisy času, velikosti záběrů, přibližného děje).

2. Zvukový mix (hudba, synchrony, ruchy, atmosféry…).

3. Písemná i ústní obhajoba maturitní práce.

4. Konečná realizace: datový nosič, grafický návrh obalu DVD, storyboard nebo fotoscénář, filmový plakát formátu A3 jako pozvánka do kina.     

 

 

         2. Dokumentární film                                      

 

Zadání

Dokumentární film, jehož hlavním cílem je zprostředkování a dokumentace skutečnosti, specifických technik natáčení – snímání volnou kamerou z ruky, skrytou kamerou, kontaktního snímání zvuku, improvizované reakce na probíhající událost.

Možnost natočit i fiktivní dokument.   

Stopáž 

5 - 15 min.

Formát

Poměr stran 16:9 v rozlišení Full HD (1920x1080). Multimediální kontejner mp4.

Podmínky

Spolupráce max. 3 studentů ve štábu (hodnocení fragmentů: režie, kamera, střih).

Film nesmí propagovat:

            -  jakékoliv návykové látky;

            -  diskriminaci (náboženskou, rasovou, společenskou, sexuální;     

            -  extrémní nacionalismus nebo jakýkoliv extremismus;

            -  zobrazení návykových látek je možné v souladu s charakterem postav nebo přímou souvislostí s dramatickou linkou příběhu.

Části zadání 

1. Psaný námět, seznam respondentů s předpokládaným vztahem k problematice.

2. Bodový scénář.

3. Písemná i ústní obhajoba práce.

4. Konečná realizace: datový nosič, grafický návrh obalu DVD, filmový plakát formátu A3 jako pozvánka do kina.                                              

                                                     PŘÍLOHA  TÉ MA K  ZADÁNÍ T Z  FILMOVÉ TVORBY

Cíl práce              

Maturitní prací (MP) a její obhajobou před maturitní komisí se ověřují dovednosti žáka jak obsahově i formálně a s velkou kreativitou zpracovat zadání.
Při posuzování maturitní práce se hodnotí schopnosti žáka pracovat s různými grafickými programy a úroveň jeho dovedností aplikovat získané vědomosti. Účelem je tedy osvědčit, že žák pochopil danou problematiku a že je schopen jejího komplexního zpracování s osobním tvůrčím přístupem.

Při obhajobě se hodnotí především schopnost žáka prezentovat svoji práci a obhájit ji před zkušební maturitní komisí.

Termín odevzdání práce

Žák má na vypracování maturitní práce nejméně jeden měsíc. MP pak odevzdá ZŘŠ nebo do sekretariátu školy nejpozději v termínu uvedeném v zadání práce.

Pokud žák maturitní práci neodevzdá v termínu bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.

V případě uznání omluvy určí ředitel školy na žádost žáka náhradní termín maturitní zkoušky).

Pravidla pro užití textu     

velikost písma

12

řádkování

1,5

typ písma

Times New Roman

okraje stránek – levý

3 cm

okraje stránek – pravý

2,5 cm

okraje stránek – horní a dolní

2 cm

Stránky jsou průběžně číslovány arabskými číslicemi. Uspořádání textu musí být logické a přehledné.

Posudek maturitní práce 

Vedoucí práce a oponent zabezpečí včasné vypracování posudku MP. Posudky jsou předány žákovi a členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby.

Konzultace

Při vlastním zpracování MP je potřeba počítat s dostatečnou časovou rezervou tak, aby bylo možné ještě před stanoveným termínem odevzdání práce odstranit možné nedostatky. Doporučuje se tedy, aby žák na své práci pracoval průběžně a svému vedoucímu jednotlivé části odevzdával postupně.

Počet vyhotovení

Jedno vyhotovení včetně Flash Disc.

Požadavky             
Odevzdání maturitní práce ve vytištěné podobě (případně v podobě prostorové makety) a současně v elektronické podobě (Flash Disk). Listinná a elektronická podoba musí být totožné.

Dodržení stanoveného rozsahu práce.

Kritéria hodnocení práce

Zhotovení maturitní práce v plném rozsahu zadání (splnění cíle).
Kreativita a originalita zpracování zadaného tématu.
Úroveň obsahové části projektu; sladění obsahové a formální stránky.
Možnost uplatnění projektu v praxi (v souvislosti s finanční náročností celého projektu).
Schopnost tvorby a práce se střihovými, zvukovými a grafickými programy.
Grafická úroveň práce.
Formální úroveň práce.