Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Portfolio - VGD a FAM


 

Pro řádné ukončení  4. ročníku je nutné, aby každý žák odevzdal  v termínu stanoveném ředitelem školy své portfolio - jedná se o prezentační knihu zdokumentovaných prací žáka.  Kvalitně adjustovaná práce bude reprezentovat jeho výsledky za celé čtyři roky vzdělávání a bude součástí jeho celkového hodnocení za 4. ročník.

 

Minimální počet stránek 

21 včetně  titulní strany.

 

Obsah
Obsah portfolia musí tvořit  nejméně 20 vlastních prací z oborů kresba, malba, modelování,  počítačová grafika a grafický design (bitmapová a vektorová grafika, sazba) a fotografie.

Portfolio musí obsahovat  vlastní práce, z čehož více než 50 % musí tvořit práce zhotovené ve škole (individuální dohoda s vyučujícím odborného předmětu je možná; u  osobních prací musí být možnost dodat zdrojové soubory).

Každá práce nebo tematický celek musí mít popisky, které specifikují téma, název, techniku a rok zhotovení. 

 

Forma odevzdání

Výsledkem musí být vytištěné barevné portfolio (tisková příprava v Adobe InDesignu), které může být doplněno o ručně vyrobené prvky.

Zhotovení je možné uskutečnit na libovolný formát, který není menší než A5.
 

Požadavky

Součástí portfolia je i zpracování přední a zadní strany. Titulní strana musí obsahovat jméno a příjmení žáka. Na zadní straně je  uveden název školy, školní rok a třída.

Je žádoucí, aby portfolio obsahovalo co nejvíce různých stylů a technik.

Reprodukce musí být dostatečně kvalitní na posouzení, tzn. velké a ostré fotografie, dobré skeny, dostatečně velké náhledy (např. žádný webdesign o rozměrech 3x2 cm).


Příspěvek na zhotovení portfolia
Portfolio zůstává trvale ve škole pro účely dokumentace. Nepůjčuje se, a proto je vhodné si vytvořit ještě jedno pro vlastní potřebu.
Škola poskytne finanční příspěvek 500 Kč těm studentům, kteří předloží účtenky za materiál a zároveň hodnocení jejich portfolia je výborné nebo chvalitebné.

 

Hodnocení

Hodnocení portfolia je komisionální.

Pro posouzení je důležité jak celkové zpracování portfolia, tak kvalita prezentovaných prací (forma i obsah).

Žák, který odevzdá portfolio po stanoveném termínu, nebude mít uzavřen 4. ročník v příslušném odborném předmětu.  Nebude tedy zařazen do nejbližšího termínu konání maturitní zkoušky (jarní termín).