Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Portfolio - FLM


 

Pro řádné ukončení  4. ročníku je nutné, aby každý žák odevzdal  v termínu stanoveném ředitelem školy své portfolio, což je vlastně prezentační kniha zdokumentovaných prací žáka.  Kvalitně adjustovaná práce bude reprezentovat jeho výsledky za celé čtyři roky vzdělávání a bude součástí jeho celkového hodnocení za 4. ročník.

 

Minimální počet stránek a 3D prací

21 stránek včetně  titulní strany + pět 3D prací.

 

Obsah
Obsah musí tvořit  nejméně 20 vlastních prací z oborů kresba, malba, modelování,  počítačová grafika a grafického designu (bitmapová a vektorová grafika, sazba), fotografie a počítačová animace.

Nezbytnou součástí portfolia je minimálně pět 3D prací.

Portfolio musí obsahovat  vlastní práce, z čehož více než 50% musí tvořit práce zhotovené ve škole (individuální dohoda s vyučujícím odborného předmětu je možná; u  osobních prací musí být možnost dodat zdrojové soubory).

Každá práce musí mít popisek, který specifikuje název, téma, techniku, rok zhotovení, ročník, předmět, použití (zadavatel, osobní práce) a eventuálně název.

 

Forma odevzdání

Výsledkem musí být vytištěné barevné portfolio (může však být zhotoveno v libovolném programu, který může být doplněn o ručně vyrobené prvky).

Zhotovení je možné uskutečnit na libovolný formát, který není menší než A5.

Práce z počítačové animace a audiovizuální tvorby budou důležitou součástí portfolia. V něm pak budou prezentovány pomocí screenshotů.

 

Požadavky

Součástí portfolia je i zpracování přední a zadní strany. Titulní strana musí obsahovat jméno. Zřetelně musí být vyznačen název školy.

Je žádoucí, aby portfolio obsahovalo co nejvíce různých stylů a technik.

Reprodukce musí být dostatečně kvalitní na posouzení, tzn. velké a ostré fotografie, dobré skeny, dostatečně velké náhledy (např. žádný webdesign o rozměrech 3x2 cm).


Příspěvek na zhotovení portfolia
Portfolio zůstává trvale na škole pro účely dokumentace. Nepůjčuje se, a proto je vhodné si vytvořit ještě jedno pro vlastní potřebu.
Škola poskytne finanční příspěvek 500,- Kč těm studentům, kteří předloží účtenky za materiál a zároveň hodnocení jejich portfolia je výborné nebo chvalitebné.

 

Hodnocení

Hodnocení portfolia je komisionální.

Pro posouzení je důležité jak celkové zpracování portfolia, tak kvalita prezentovaných prací (forma i obsah).

Žák, který odevzdá portfolio po stanoveném termínu, nebude mít uzavřen 4. ročník v příslušném odborném předmětu.  Nebude tedy zařazen do nejbližšího termínu konání maturitní zkoušky (jarní termín).