vzdělávací program

Art management a produkce

obor

63 – 41 – M / 01 Ekonomika a podnikání

přijímací řízení na školní rok

2021 / 22

 

Termín podání přihlášky             

Do 1 3. 2021.

 

Termín jednotné zkoušky           

V přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 se jednotná přijímací zkouška nekoná (Cermat), koná se pouze školní přijímací zkouška.

 

Termín školní zkoušky

Termín školní přijímací zkoušky je 19. a 20. 4. 2021. Náhradní termín byl stanoven na 26. 4. 2021.

 

Počet přijímaných uchazečů     

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 15.

 

Předpoklady přijetí           

Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání (předložení vysvědčení za poslední dva roky předchozího studia).

Podání přihlášky v termínu do 1. 3. 2020 (pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky). Součástí přihlášky musí být i souhlas nezletilého uchazeče.

Prokázání vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti, které jsou důležité pro obor.

 

Kritéria pro hodnocení uchazeče   

                I. Školní přijímací zkouška  (max. 30 bodů)

Zjišťování připravenosti a zaměřenosti uchazeče ke vzdělávání v příslušném oboru a ověření jeho předpokladů pro práci v příslušném oboru.

 Zadaná témata k přijímací zkoušce

Témata pro vzdělávací program AMP nejsou určena. V přípravě na přijímací zkoušku je důležité se zaměřit na správné používání mateřského jazyka, dobrou orientaci ve společenském, kulturním a sociálním prostředí, na schopnost kultivovaně komunikovat v mluveném projevu a vystupování apod.

Součástí je i hodnocení základních znalostí z českého jazyka a matematiky.

 

                II.  Kulturně společenský přehled (max. 30 bodů)

Při pohovoru bude zjišťován kulturní a společenský přehled, zájmy a aktivity.

 

                III. Studijní předpoklady

                a) Vysvědčení ze ZŠ (max. 30 bodů)

Pro hodnocení vysvědčení je podstatný průměr známek za poslední dva roky předchozího studia.  

průměr známek

do 1,5

1,51 – 1,7

1,71 – 1,9

1,91 – 2,1

2,11 – 2,3

nad 2,3

hodnocení

30

24

18

12

6

0

 

                b) Mimoškolní a školní aktivity (max. 5 bodů)

Mimoškolní i školní aktivity, účast v soutěžích, činnost na ZUŠ apod.              

 

               c) Studijní zájem o Eduso (max. 5 bodů)

Hodnotí účast na zkouškách nanečisto, účast na DOD, pořadí školy na přihlášce apod.

 

Celkový možný počet bodů z přijímacího řízení

I.

Školní přijímací zkouška

II.

Kulturně spol. přehled

III.

Studijní předpoklady

 

Celkem

30

30

40

100

 

Pořadí uchazeče   

Je stanoveno podle dosaženého počtu bodů (minimálně 60 bodů pro přijetí; maximální počet je 100).

V případě, že podmínky přijímacího řízení splní více uchazečů, rozhoduje o jejich přijetí pořadí, které uchazeči získají na základě vyhodnocení výsledků přijímacího řízení.

 

Počet přijímaných uchazečů

Počet přijímaných uchazečů je 15.

 

Vyhodnocení přijímacího řízení

Ředitel školy nejprve zveřejní výsledky školní přijímací zkoušky (21. 4. 2021) a poté v termínu stanoveném MŠMT zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě školy (29. 4. 2021). Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. 

 

Termín nahlédnutí do spisů

Termín nahlédnutí do spisů je stanoven na den 27. 4. 2021, a to v čase od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:30.

 

Odvolání

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání do 3 dnů ode dne jeho doručení.
Podle § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává prostřednictvím sekretariátu Střední odborné školy multimediální a propagační tvorby, s. r. o., Novomeského 2139, Praha 4, a rozhoduje o něm Odbor školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

Podle § 82 odst. 2 správního řádu

V případě odvolání proti tomuto rozhodnutí je potřeba uvést přesnou adresu, telefonický kontakt a případně e-mail uchazeče (zákonného zástupce).             

                                                        

Zápisový lístek    

K potvrzení uchazeče stát se žákem příslušného oboru a formy vzdělávání na dané střední škole slouží zápisový lístek.  Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrzuje uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení (29. 4. 2021).

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží jeden zápisový lístek na této základní škole.

Uchazeč, který není žákem základní školy, získá zápisový lístek na krajském úřadě podle místa pobytu. Uchazeč se stává žákem školy od 1. 9. 2021, pokud splnil všechny předepsané podmínky, odevzdal zápisový lístek a podepsal smlouvu se zřizovatelem školy.

 

Přijímání cizinců

Znalosti českého jazyka budou ověřeny rozhovorem. Za cizince se přitom rozumí uchazeč, který se nevzdělával na české škole. Dále musí předložit nostrifikaci předchozího vzdělávání a do českého jazyka přeložená a ověřená vysvědčení za poslední dva roky studia.

 

Termín zveřejnění kritérií

Kritéria příjímacího řízení byla zveřejněna dne 18. 1. 2021.

 

Harmonogram

18. 1. 2021

zveřejnění kritérií přijímací zkoušky

do 1. 3. 2021

odevzdání přihlášky

14 dnů před ŠPZ

zaslání pozvánek ke školní přijímací zkoušce (ŠPZ)

19. – 20.  4. 2021

školní přijímací zkouška (pohovor)

20. 4.

zaslání pozvánek k náhradní zkoušce

21. 4.

zveřejnění výsledků školní přijímací zkoušky (pohovoru)

26. 4.

náhradní termín přijímacích zkoušek

27. 4.

možnost nahlížení do spisů

29. 4.

zveřejnění přijatých uchazečů, zaslání rozhodnutí nepřijatým uchazečům

do 11. 5.

odevzdání zápisového lístku (10 pracovních dnů od zveřejnění)