Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Kriteria přijímacího řízení (PGA)


 

 

 

vzdělávací program

Počítačová grafika a animace

obor

63 – 41 – M / 01 Ekonomik a podnikání

přijímací řízení na školní rok

2023 /2024

 

Termín podání přihlášky             

do 1 3. 2023.

 

Termín jednotné zkoušky      

Jednotná příjímací zkouška se uskuteční ve dvou termínech 13. a 14. 4. 2023. Ve všech školách proběhnou v jednotném čase.

 

Termín školní zkoušky

Školní přijímací zkoušky v řádném termínu se budou konat 17. a 20. 4. 2023. Zkoušky v náhradním termínu se uskuteční 4. 5. 2023.

 

Počet přijímaných uchazečů     

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 13.

 

Předpoklady přijetí           

     Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání (předložení vysvědčení za poslední dva roky předchozího studia).

     Prokázání vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti důležitých pro obor.

     Podání přihlášky v termínu do 1. 3. 2023 (pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky). Součástí přihlášky musí být i souhlas nezletilého uchazeče a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

 

Kritéria pro hodnocení uchazeče              

                 I. Jednotná příjímací zkouška (max. 60 bodů)

 Písemná zkouška z českého jazyka a matematiky, kterou organizuje a vyhodnocuje Cermat.

 

                 II. Kulturně společenský přehled a hodnocení prací (max. 10 bodů)

Uchazeč přinese 15 vytištěných fotografií formátu 13 x 18 cm nebo video prezentace na některá jím vybraná témata a při pohovoru vysvětlí své tvůrčí záměry. Při pohovoru bude zároveň zjišťován i jeho kulturně společenský přehled.

                               

                III. Studijní předpoklady (max. 30 bodů)

                a) Vysvědčení ze ZŠ (max. 25 bodů)

Pro hodnocení vysvědčení je podstatný průměr známek za poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

průměr známek

do 1,5

1,51 – 1,7

1,71 – 1,9

1,91 – 2,1

2,11 – 2,3

nad 2,3

hodnocení

25

20

15

10

5

0

 

               b) Mimoškolní a školní aktivity (max. 5 bodů)

Mimoškolní a školní aktivity, účast v soutěžích, činnost na ZUŠ.

 

Celkový možný počet bodů z přijímacího řízení

I.

Jednotná přijímací zkouška

II.

Kulturně společenský přehled, hodnocení prací

III.

Studijní předpoklady

 

Celkem

60

10

30

100

 

Pořadí uchazeče   

Je stanoveno podle dosaženého počtu bodů (minimálně 50 bodů pro přijetí; maximální počet je 100). V případě, že podmínky přijímacího řízení splní více uchazečů, rozhoduje o jejich přijetí pořadí, které uchazeči získají na základě vyhodnocení výsledků přijímacího řízení.

Při rovnosti bodů bude dalším rozřazujícím kritériem pro určení pořadí uchazeče výsledek I. části zkoušky (Přijímací zkouška včetně ČJ a MAT).

 

Vyhodnocení přijímacího řízení – řádný termín

Ředitel školy zveřejní výsledky přijímací zkoušky (seznam přijatých uchazečů po řádném termínu; hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě) dne 3. 5. 2023 na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě školy.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. 

 

Termín nahlédnutí do spisů – po řádném termínu

Ukončení shromažďování podkladů, kdy od tohoto okamžiku není možné vkládat do spisu další podklady, je dne 28. 4. 2023.

Termín nahlédnutí do spisů po řádném termínu přijímacích zkoušek je stanoven na den 2. 5. 2023,

a to v čase od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:30.

 

Vyhodnocení přijímacího řízení – náhradní termín

Ředitel školy zveřejní výsledky školní přijímací zkoušky (seznam přijatých uchazečů po náhradním termínu; hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě) na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě školy dne 20. 5. 2022.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. 

 

Termín nahlédnutí do spisů – po náhradním termínu

Termín nahlédnutí do spisů po náhradním termínu přijímacích zkoušek je stanoven na 19. 5. 2023 od 9:00 – do 13:00 hod.

 

Odvolání

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení.
Podle § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává prostřednictvím Střední odborné školy multimediální a propagační tvorby, s. r. o., Novomeského 2139, Praha 4, a rozhoduje o něm Odbor školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

V případě odvolání proti tomuto rozhodnutí je potřeba uvést přesnou adresu, telefonický kontakt a případně e-mail uchazeče (zákonného zástupce).          

                                                           

Zápisový lístek    

K potvrzení uchazeče stát se žákem příslušného oboru a formy vzdělávání na dané střední škole slouží zápisový lístek.  Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrzuje uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží jeden zápisový lístek na této základní škole. Uchazeč, který není žákem základní školy, získá zápisový lístek na krajském úřadě podle místa pobytu. Uchazeč se stává žákem školy od 1. 9. 2023, pokud splnil všechny předepsané podmínky, odevzdal zápisový lístek a podepsal smlouvu se zřizovatelem školy.

 

Přijímání cizinců

Cizincem se rozumí uchazeč, který se nevzdělával na české škole. Osoba dlouhodobě pobývající v zahraničí předkládá doklady o splnění povinné školní docházky (předloží dvě poslední vysvědčení, které dokládají docházku do školy po dobu 9 let), které předkládá jak v originálním znění, tak současně v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Znalosti českého jazyka budou ověřeny rozhovorem během přijímací zkoušky.

                Úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky (povinná školní docházka v délce 8 let) se dle § 108 školského zákona dokládá uznáním rovnocennosti nebo uznáním platnosti zahraničního vysvědčení v České republice.

                Úspěšné ukončení základního vzdělání splněním povinné školní docházky v délce 9 let se dokládá originály vysvědčení + úředně ověřenými překlady.

                Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky nebyl vydán jeden z výše uvedených dokladů, předloží tento doklad střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem, tj. prvním dnem školního roku.               

Občané Evropské unie nedokládají oprávněnost pobytu.

Cizinci ze zemí mimo EU mohou dokládat oprávněnost pobytu až do zahájení vzdělávání (mohou předložit tento doklad střední škole nejpozději v den, kdy se stanou jejím žákem).

Uchazeči z Ukrajiny, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana, také dokládají vysvědčení z předchozího vzdělávání. Zákon umožňuje, že mohou tyto doklady zcela nebo z části nahradit čestným prohlášením. Čestné prohlášení tak bude například obsahovat informaci o tom, ve kterých předmětech a jakým počtem bodů byl žák hodnocen. Tím se zároveň doloží splnění školní docházky jako podmínky přijetí na střední školu.

 Pokud uchazeč potřebnými doklady disponuje, doporučuje se upustit od požadavku úředního překladu dokumentů od účastníků řízení.

Pro uchazeče vždy platí podmínka doložení zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání od lékaře, působícího na území ČR. Doklad je nezbytné doložit nejpozději před vydáním rozhodnutí o přijetí.

 

Prominutí zkoušky z českého jazyka

Osobám v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách je možno na vlastní žádost prominout přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je důležitá pro vzdělávání na střední škole, bude u těchto osob ověřena rozhovorem (čtení včetně porozumění textu, gramatika, rozhovor na dané téma).

Na podanou žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka se pohlíží jako na součást přihlášky ke vzdělávání v dané střední škole.

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

Ředitel školy rozhoduje o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, a to podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce.

Úpravu podmínek lze uplatnit pouze na základě doporučení vydaného školským poradenským zařízením a na základě předchozího informovaného souhlasu uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče.

V případě, že ŠPZ doporučí využití počítače nebo služeb podporující osoby, musí být informovaný souhlas učiněn ve škole po projednání s uchazečem nebo zákonným zástupcem, a to nejpozději 10 dní před konáním příslušné zkoušky.

 

Termín zveřejnění kritérií

Kritéria příjímacího řízení byla zveřejněna 30. 9. 2022.

Kritéria příjímacího řízení s aktualizovanými termíny v návaznosti na JPZ byla zveřejněna 31. 1. 2022.

 

 

V Praze dne 26. 9. 2022                                                                Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D., MBA

                                                                                                                      ředitel školy