Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Kriteria přijímacího řízení (PGA)


   

        

 

obor

63–41–M / 01 Ekonomik a podnikání

vzdělávací program

Počítačová grafika a animace

forma vzdělání

denní

přijímací řízení na školní rok

2024 /2025

 

 

Termíny

Vyhlášení 1. kola přij. řízení:       do 31. 1. 2024

Zveřejnění kritérií                           31. 1. 2024

Podání přihlášky:                             1. 2. – 20. 2. 2024

Jednotná přijímací zkouška:        12. 4. a 15. 4. 2024, náhradní termín 29. 4. a 30. 4. 2024

Školní přijímací zkouška :              16. 4. – 19. 4. 2024, náhradní termín 26. 4. 2024

Zveřejnění výsledků 1. kola:        15. 5. 2024 (vyhlášení až po vykonání náhradního termínu)

 

Počet přijímaných uchazečů     

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 16.

 

Předpoklady přijetí           

Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání (předložení hodnocení za poslední tři klasifikační období).

Prokázání vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti důležitých pro obor.

Podání přihlášky v termínu od 1. 2. do 20. 2. 2024 (uchazeč může podat tři přihlášky).

 

Přihláška

Přihláška se podává třemi způsoby: elektroniky prostřednictvím DIPSY, v podobě výpisu získaného z DIPSY nebo na tiskopisu, který stanoví ministerstvo.

Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Pořadí uvedených oborů vzdělání v přihlášce vyjadřuje přednostní volbu oboru vzdělání, tzn. že jsou obory vzdělání řazeny dle preference. Uvedené pořadí musí být ve všech podaných přihláškách shodné. Změna oboru vzdělání ani změna pořadí není možná po uplynutí termínu podání přihlášek.

 

Přílohy přihlášky

a) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

b) Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímacího řízení.

c) Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání.

d) Doklad o splnění povinné školní docházky.

e) Osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení.

f) Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury.

     Je-li doklad přílohy, který uchazeči vydává třetí osoba, musí být opatřen elektronickým podpisem.

 

Registrační číslo

Centrum vygeneruje každému uchazeči jedinečné registrační číslo.

 

Kritéria pro hodnocení uchazeče    

1. Jednotná zkouška (max. 60 bodů)

Jednotná zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury v délce 60 minut a z písemného testu z matematiky v délce 70 minut. Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí 60 % z z celkového hodnocení přijímací zkoušky (koeficient pro přepočet je tedy 0,6).

                český jazyk – max. 50 bodů – po přepočtení max. 30 bodů

                matematika – max. 50 bodů – po přepočtení max. 30 bodů

                               (za jednotnou přijímací zkoušku lze tak získat až 60 bodů)

 

Jednotnou zkoušku je možno konat dvakrát ve dvou termínech, a to i když je podána přihláška pouze do jednoho oboru vzdělání. Započítává se vždy lepší výsledek písemného testu.

Pro jednotnou přijímací zkoušku není stanovena hranice úspěšnosti.

 

2. Školní přijímací zkouška (max. 40 bodů)

Školní přijímací zkoušku stanovuje ředitel školy ve formě řízeného pohovoru před aprobovanou komisí.

 

2.1 Kulturně společenský přehled (KSP) a hodnocení prací (max. 10 bodů)

Uchazeč přinese 15 vytištěných fotografií formátu 13 x 18 cm nebo video prezentace na některá jím vybraná témata a při pohovoru vysvětlí své tvůrčí záměry. Při pohovoru bude zároveň zjišťován i jeho kulturně společenský přehled.

                               

2.2 Vysvědčení ze ZŠ – studijní předpoklady (max. 25 bodů)

Průměrný prospěch za poslední tři klasifikační období, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku

Slovní hodnocení na vysvědčení musí být podle § 51 odst. 3 školského zákona převedeno do klasifikace.

Uchazeč, u něhož by jedno z rozhodných vysvědčení připadlo na druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude duplicitně hodnocen za 1. pololetí 9. třídy.

průměr známek

do 1,5

1,51 – 1,7

1,71 – 1,9

1,91 – 2,1

2,11 – 2,3

nad 2,3

hodnocení

25

20

15

10

5

0

 

2.3 Mimoškolní a školní aktivity (max. 5 bodů)

Mimoškolní a školní aktivity, účast v soutěžích, činnost na ZUŠ.

 

Celkový možný počet bodů z přijímacího řízení

1.

2.1

2.2

2.3

 

Jednotná zkouška

KSP,

hodnocení prací

Vysvědčení

Mimoškolní a školní aktivity

Celkem

60

10

25

5

100

 

 

Pořadí uchazeče   

Je stanoveno podle dosaženého počtu bodů (maximální počet je 100 bodů). V případě, že podmínky přijímacího řízení splní více uchazečů, rozhoduje o jejich přijetí pořadí, které uchazeči získají na základě vyhodnocení výsledků přijímacího řízení.

 

V případě rovnosti bodů více uchazečů se rozhoduje o pořadí uchazečů (kdy pořadí dílčích kritérií je dle jejich významu) dle:

                a) lepšího výsledku jednotné přijímací zkoušky,

                b) lepšího výsledku školní přijímací zkoušky,

                c) vyššího pořadí preference daného oboru vzdělání na přihlášce (tj. vyšší zájem o studium na    dané škole),

                d) lepšího výsledku v mimoškolních aktivitách.

 

Pro školní část přijímací zkoušky není stanovena hranice úspěšnosti.

Uchazeč, který jakýkoliv podklad uvedený v kritériích nepředloží, bude hodnocen za tento podklad 0 bodů. Konečný termín pro předložení podkladů je 21. 3. 2024. 

 

Vyhodnocení přijímacího řízení

Uchazeč bude přijat do oboru vzdělání, pokud má v jeho přihlášce nejvyšší prioritu a u nějž jej výsledky přijímacího řízení opravňují k přijetí. Pro přiřazení uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání se používá tzv. „Mechanismus odloženého přijetí“, který v několika fázích vede až k finálnímu přiřazení uchazeče do jednotlivých oborů vzdělání v závislosti na zvolené prioritě a počtu volných míst v daném oboru vzdělání (viz stránky MŠ).

Uchazeč tedy může být přijat v prvním a druhém kole jen do jednoho oboru vzdělání.

Pořadí uchazečů uvedených na seznamu pod registračním číslem včetně informace o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě školy. Zároveň bude seznam zveřejněn ve stejný den V DIPSY. Tím se rozhodnutí považují za oznámená. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají. Zápisové lístky se nepoužívají.

 

Termín nahlédnutí do spisů – po řádném termínu

V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče nahlížet do spisu.

Termín nahlédnutí do spisů po řádném termínu přijímacích zkoušek je stanoven na dny 10. 5. 2024 (9:00 - 12:00) a 14. 5. 2024 (9:00 - 11:00 a 13:00 - 15:30). Nahlédnout do spisu je možné (nepovinné) po telefonické domluvě (kontakt: 267915120, 739448621).

Uchazeči podávající přihlášku elektronicky mohou záznamové archy a vyhodnocení jednotné zkoušky vidět rovněž v DIPSY po přihlášení, ostatní mají archy i výsledky k dispozici ve škole, ve které konali jednotnou zkoušku.

 

Odvolání

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje (Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1) podle §86 až §88 správního řádu.

Odvolání z důvodu naplnění kapacity není možné.

 

Vzdání se práva na přijetí

Uchazeč má možnost vzdát se práva na přijetí do oboru, ve kterém byl přijat. Vzdává se práva na přijetí podáním řediteli školy, do jejíhož oboru vzdělání byl přijat. Pokud se chce hlásit do dalšího kola, musí však podání doručit nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do daného oboru.

Vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí v jiném oboru vzdělání v daném kole

 (v případě 1. a 2. kola).

    

Druhé kolo přijímacího řízení

Druhé kolo je obdobně jako první stanoveno jednotně včetně termínů a počtu přihlášek. Platí zde stejná pravidla, jako v kole prvním.

Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v prvním kole do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí. Podmínkou je, že uchazeč v prvním kole konal jednotnou zkoušku.

 

Poznámka

Další důležité informace lze najít na webu:          www.prihlaskynastredni.cz

 

Přijímání osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR

Škola bude postupovat podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhl. č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Uchazeči s předchozím vzděláním v zahraničí, kteří podávají přihlášku k přijímacímu řízení, do přihlášky uvedou kontaktní adresu v ČR. K přihlášce přikládají úředně ověřený překlad vysvědčení z ekvivalentu 8. ročníku a poloviny 9. ročníku základní školy.

Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení na jejich žádost promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka
(§ 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.). O prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka uchazeč žádá písemně spolu s přihláškou.

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání ve výše uvedeném oboru vzdělání škola ověří rozhovorem. Rozhovorem se zjišťuje schopnost uchazeče používat základní mluvnické a lexikální struktury v českém jazyce.

Ověření znalosti českého jazyka rozhovorem proběhne před tříčlennou komisí následovně:

Uchazeč vede s pedagogickým pracovníkem školy rozhovor, který svým obsahem vychází z tématu dosavadního vzdělávání a zájmů uchazeče, součástí rozhovoru je napsání a přečtení několika slov v českém jazyce, popis obrázku a diskuze nad textem.

Výsledkem rozhovoru je souhlasné či nesouhlasné stanovisko komise (uspěl/neuspěl) ke schopnosti uchazeče studovat daný obor vzdělání. V případě nesouhlasného stanoviska uchazeč nesplnil podmínku pro přijetí ke vzdělávání a nebude přijat.

 

Přijímání cizinců s dočasnou ochranou (dle zákona Lex Ukrajina)

Ustanovení týkající se možné úpravy vzdělávacího obsahu je nadále možné vztahovat pouze na žáky, kteří jsou v adaptační fázi (požívají dočasné ochrany po dobu kratší než 12 měsíců), ostatní žáci se již vzdělávají plně v souladu s příslušným rámcovým vzdělávacím programem pro střední vzdělávání.

 

Škola bude postupovat podle opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024 č.j. MSMT-29772/2022-1 ze dne 27. 10. 2022 a podle zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolanými invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.

Při přijímacím řízení se cizincům s dočasnou ochranou na žádost promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka se ověří rozhovorem (viz bod Přijímání uchazečů o studium s předchozím vzděláním v zahraničí). Uchazeč společně s žádostí doloží, že je cizincem dle § 1 odst. 1 Lex Ukrajina.

Na základě žádosti připojené k přihlášce má uchazeč právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Vysvědčení z předchozího vzdělávání lze nahradit čestným prohlášením, pokud vysvědčení uchazeč nemůže předložit.

Pouze pro ty, kteří konají ŠPZ: Školní přijímací zkouška bude zadána v českém jazyce. Limit pro zpracování bude navýšen o 25 %, uchazeč může použít překladový slovník

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

Ředitel školy rozhoduje o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, a to podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce.

Úpravu podmínek lze uplatnit pouze na základě doporučení vydaného školským poradenským zařízením a na základě předchozího informovaného souhlasu uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče.

V případě, že ŠPZ doporučí využití počítače nebo služeb podporující osoby, musí být informovaný souhlas učiněn ve škole po projednání s uchazečem nebo zákonným zástupcem, a to nejpozději 10 dní před konáním příslušné zkoušky.

 

 

 

V Praze dne 31. 1. 2024                                                Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D., MBA

                                                                                                                    ředitel školy