Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Výpůjční řád

 

Každý žák, který chce využívat technické vybavení školy, se musí seznámit s následujícími pravidly půjčování.

 

Vybavení se půjčuje pouze pro studijní účely (nelze si půjčovat pro jakékoli osobní účely).

 

Při každé výpůjčce je nutné do přehledného listu výpůjček uvést datum a hodinu výpůjčky, druh techniky, podpis a předpokládané vrácení vybavení.

 

O zapůjčení vybavení rozhodují pouze učitelé zodpovědní za půjčování techniky.

 

Žák si nesmí půjčovat vybavení sám. Přístroje si žáci nesmí navzájem předávat a je také zakázáno vypůjčenou techniku půjčovat dalším osobám. Výpůjčky a jejich zapisování se týká i příslušenství (kabely, nabíječka, …).

 

Technické vybavení si lze zapůjčit na dobu max. 2 dnů. Výpůjčka může být výjimečně prodloužena a to pouze v případě, nežádá-li přístroj další zájemce. O prodloužení je třeba žádat před uplynutím výpůjční lhůty. Na vyžádání pedagoga je uživatel povinen k prodloužení výpůjčky přístroj přinést.

 

Vybavení si lze předem rezervovat, a to nejpozději 3 dny před požadovaným datem vypůjčení. Každý musí přesně uvést čas, kdy bude přístroj potřebovat, který lze doplnit ještě přesnějším údajem (ráno, …). V případě rezervace stejného času dvěma žáky záleží, když se nedohodnou, na rozhodnutí učitele.

 

Přístroje je možno půjčit pouze žákům, kteří s přístrojem umí zacházet, aby špatným zacházením nedošlo k jeho  poškození.

 

Žák je povinen vrátit vypůjčený přístroj v takovém stavu, v jakém mu byl půjčen. Navíc je nutné vybavení vrátit plně nabité a v případě fotoaparátu nebo kamery s vymazanými vlastními nahrávkami (video, …). Každý si před vypůjčením zkontroluje, zda je přístroj v pořádku. V případě shledání nějakých nedostatků na přístroji před vypůjčením bude za ně zodpovědný ten, kdo měl přístroj zapůjčený jako poslední.  Shledané nedostatky nahlásí určenému pedagogovi, který je bude řešit.

 

Uživatel je povinen nahradit veškeré škody, které způsobil. V případě poškození přístroje musí žák uhradit opravu. V případě ztráty přístroje nebo některé části příslušenství nebo není-li oprava možná, musí uhradit celkovou pořizovací cenu přístroje a jeho příslušenství.

 

Při nedodržení termínu vrácení vybavení je žákovi účtována pokuta za každý den ve výši 50,- Kč. Poplatek za překročení výpůjční lhůty se započítává za každý den ode dne uplynutí řádné výpůjční lhůty do vrácení vybavení. Zároveň se žák vystavuje nebezpečí, že jeho příštímu požadavku nebude vyhověno.

 

Výjimky z výše uvedených pravidel povoluje ředitel školy.

Žák, který si vybavení půjčuje, potvrzuje, že přebírá přístroj v pořádku a zavazuje se, že ho vrátí v dohodnutém termínu a v případě poškození uhradí náklady na uvedení přístroje do stavu, v jakém ho převzal.