Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Řád počítačových učeben

 

Pro žáky a zaměstnance
Vstup do počítačových učeben je umožněn pouze žákům a zaměstnancům školy.

Přítomnost učitele
Žáci nemohou být v učebně sami bez vyučujícího nebo oprávněného dozoru.


Nerušit při výuce
Pokud se v počítačové učebně vyučuje, žákům z jiných tříd je zakázáno narušovat chod hodiny. Pracovat na „neobsazených“ počítačích může žák pouze se svolením učitele.


Používání mobilního telefonu
V době vyučování je v počítačových učebnách zakázáno používat mobilní telefon.

Nahlášení závad

Povinností každého žáka je kontrola svého pracoviště a nahlášení všech závad (případně poškození majetku), které se vyskytnou. Tato povinnost je nezbytná zejména před zahájením práce na počítači. Pokud závada nebude včas nahlášena, veškerou zodpovědnost za poškození počítače ponese žák.


Dodržování pořádku
V počítačových učebnách je nezbytné udržovat pořádek a řídit se pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví.

Konzumace jídla
V učebnách platí zákaz nošení a konzumace jídla.


Manipulace s počítačem
Žákům je zakázána jakákoliv manipulace s počítačem a veškerou technikou bez souhlasu vyučujícího (odpojování a přepojování kabelů, připojování přídavných zařízen apod.).


Instalace programů
Je zakázáno instalovat vlastní programy nebo hry, jinak konfigurovat softwarové vybavení počítače či poškozovat vybavení počítačové učebny. Dále není povoleno obcházet systém zabezpečení softwarového vybavení a konfigurace počítačů nebo se jakýmkoliv způsobem pokoušet získat cizí hesla.


Hraní her
V učebně v době vyučování platí zákaz her. Počítače v učebnách slouží především k výuce. Hrát hry v době mimo vyučování je možno jen po dohodě s vyučujícím odborného předmětu. Hry s násilnou tématikou či manipulace s erotickými a pornografickými materiály jsou zakázány vždy

 
Zodpovědnost uživatele
V síti je povoleno pracovat pouze pod přiděleným jménem. Uživatel je totiž plně zodpovědný za všechny aktivity, které budou pod jeho jménem provedeny. Po ukončení práce na počítači se každý uživatel ze systému odhlásí, a pokud je u počítače poslední, tak ho i vypne.


Externí paměť
Velikost síťového disku je omezena. Povinností každého žáka je ukládat si svoji tvorbu a materiály, které jsou nezbytné pro jeho vzdělávání, do své vlastní externí paměti. Na plochu počítače nebo na školní server lze uložit  „své věci“ jen se souhlasem pedagoga a na velmi krátkou dobu (jinak nelze vyloučit, že žák o uložený materiál přijde).