Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Školní řád

Obecná ustanovení

Tento školní řád je vnitřním předpisem Střední odborné školy multimediální a propagační tvorby, s.r.o., vydaným na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Veškerá činnost učitelů a žáků se řídí tímto školním řádem, pracovním řádem pro zaměstnance školy, etickým řádem pedagoga a organizačním řádem, smlouvou o podmínkách vzdělávání, příslušnými bezpečnostními předpisy a dalšími obecně závaznými právními normami.

Školní řád vychází také z Listiny základních práv a svobod a Úmluvy o právech dítěte. Upravuje pravidla hodnocení prospěchu a chování žáků a je závazný pro jejich pobyt ve škole, při školou organizovaných akcích a společensky prospěšné práci, která se školou souvisí.

 

1.        Úloha školy

1.1       Škola naplňuje právo žáka na vzdělávání. Umožňuje stejný přístup ke vzdělání všem žákům, kteří splňují podmínky k přijetí ke studiu bez ohledu na národní a sociální původ, jazyk, náboženské vyznání a politické smýšlení. Ve škole není dovolena činnost žádných politických stran a hnutí a náboženských skupin ani jejich propagace.

1.2       Výchova a vzdělávání na škole směřuje k harmonickému rozvoji žáků, k respektování spolužáků a ostatních občanů a jejich práv,    k posilování úcty k člověku, mateřskému jazyku a ke kulturním hodnotám vlastní země při uznání práv a hodnot jiných národů. Vede k multikulturnímu vnímání a cítění. Jakákoliv diskriminace či šikana žáků není dovolena.

1.3       Škola poskytuje žákům přípravu pro aktivní život ve svobodné společnosti s cílem řádného uplatnění v praxi nebo dalším studiu.

1.4       Všichni pedagogičtí pracovníci školy při svém kontaktu s žáky při vyučovacích hodinách i mimo ně, v areálu školy a na mimoškolních akcích sledují chování žáků vůči sobě navzájem, ve vztahu k žákům zachovávají profesionální přístup. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat nejen přímým, ale především nepřímým znakům šikanování (viz příloha č. 1 Metodického pokynu MŠMT 24-246/2008-6). Dále viz Krizový plán školy.

 

2.        Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Žáci mají právo:

2.1       na vzdělávání a školské služby podle zákona 561/2004 Sb.,

2.2       na účast ve výuce dle příslušného učebního plánu a na využívání konzultací vyučujících (v případě, že neporozuměli učivu nebo potřebují doplnit své znalosti),

2.3       na odpočinek a volný čas v době k tomu určené rozvrhem (přestávky, polední pauza),

2.4       na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a na spravedlivé a zdůvodněné hodnocení (na informace o průběhu vzdělávání mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnosti),

2.5       na slušné a důstojné zacházení ze strany pedagogů a dalších pracovníků školy,

2.6       na informaci a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání, na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitnou v nesnázích,

2.7       na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením a před sociálně patologickými jevy (za projev šikanování  se považuje přímá i nepřímá fyzická šikana /ničení majetku nebo krádež majetku oběti/, přímá i nepřímá verbální a psychická šikana včetně tzv. kyberšikany - útoků pomocí ICT - prostřednictvím mailu, SMS zpráv a internetu), žáci mají právo na využití preventivních programů, které jim slouží k poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných oblastech a zvláštní péči v odůvodněných případech (v případě jakéhokoliv druhu onemocnění, zdravotního postižení a na druhé straně v případě mimořádných schopností a talentu),

2.8       na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole, na smluvních pracovištích a při akcích konaných školou,

2.9       na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se jich týkají (svůj názor však musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití - stejným způsobem by měl být jejich názor přijat). Žáci mají právo sdělit svůj názor třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, výchovnému poradci, zástupci ředitele a řediteli školy,

2.10     volit a být voleni do funkce předsedy třídy a jeho zástupce do studentské rady. Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo volit a být voleni do školské rady. 

 

3.1      Povinnosti žáků

3.1.1    Řádně a včas docházet do školy podle ustanoveného rozvrhu hodin a účastnit se vyučování všech předmětů uvedených v učebním plánu, přicházet do školy s dostatečným časovým předstihem (minimálně 10 minut před zahájením výuky), dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem (viz čl. V).

3.1.2    Mít s sebou ve škole všechny učebnice a pomůcky určené rozvrhem a vyučujícím na příslušný den (včetně předem nahlášených suplovaných hodin) a mít je připravené na hodinu. Při vstupu pedagoga do učebny a při jeho odchodu pozdraví žáci povstáním.

3.1.3    Dodržovat školní řád, provozní, hygienické, požární a bezpečnostní předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni (zejména v učebnách, ve kterých jsou zvýšené požadavky na bezpečnost, je nutné dodržovat jejich řád), a chovat se tak, aby neohrozili zdraví své ani jiných osob.

3.1.4    Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

3.1.5    Neprodleně informovat zákonného zástupce o výsledcích svého studia a sděleních školy. K tomu žáci a zákonní zástupci využívají webové rozhraní a třídní schůzky.

3.1.6    Při pobytu ve škole, na školních akcích i mimo školu se chovat ohleduplně, aby nebyla ohrožena bezpečnost a zdraví a nedošlo k hmotným škodám.

3.1.7    Ve volných hodinách se zdržovat ve volných učebnách, na chodbách, ve školním bistru nebo na zahradě školy, všude dbát pokynů pracovníků školy a chovat se tak, aby nebyla rušena výuka.

3.1.8    Udržovat pořádek a čistotu v učebnách i ostatních prostorách školy, zvláště na WC. Při odchodu z učebny uklidit své pracovní místo   a jeho okolí, po poslední vyučovací hodině v příslušné učebně také zvednout židle.

3.1.9    Chránit dobré jméno školy. Své chování vůči vyučujícím, spolužákům, zaměstnancům, hostům školy i na veřejnosti přizpůsobit obecným normám společenského styku. Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky se vždy považují za hrubé porušení školního řádu.

3.1.10  Ve škole i na školních akcích plnit pokyny odpovědných pedagogických a ostatních pracovníků vydané v souladu se školním řádem a dalšími právními předpisy.

3.1.11  Zabraňovat poškozením a ztrátám na majetku školy. Řádně pečovat o přidělené učební pomůcky, zejména o fotografickou, filmovou a další multimediální techniku.

3.1.12  Onemocní-li žák nebo některá z osob, s nimiž žák bydlí nebo je v trvalém styku, infekční nemocí, oznámí žák nebo jeho zákonný zástupce tuto skutečnost ihned sekretariátu školy nebo třídnímu učiteli.

3.1.13  Hlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli skutečnost, kdy je sám šikanován nebo byl svědkem dané situace.

3.1.14. Všechny úrazy vzniklé v prostorách školy a při akcích školou pořádaných hlásit vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo pracovníkům sekretariátu školy. Úraz žáka, za který nese škola odpovědnost je takový úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Úrazem žáků není úraz, který se žákům stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, která byla určena jako shromaždiště mimo prostory školy při akcích konaných mimo školu."

3.1.15  Hlásit neprodleně všechny zjištěné závady, které mohou ohrozit bezpečnost žáků nebo poškodit majetek žáků,  školy a jejich zaměstnanců, vyučujícímu nebo jiným zaměstnancům školy.

3.1.16  Hlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli každý eventuální případ ztráty, odcizení či poškození osobního majetku či majetku školy.

3.1.17  Hlásit třídnímu učiteli a pracovníkům sekretariátu školy všechny změny ve svých osobních údajích a údajích svých zákonných zástupců (změny adresy, telefonního čísla, zdravotní pojišťovny atd.).

3.1.18  Zajistit si možnost otevírání vstupních dveří pomocí vstupní karty.

3.1.19  Neparkovat osobní automobil nebo motocykl na dvoře školy bez souhlasu ředitele školy.

3.1.20  Při vyřizování svých záležitostí respektovat úřední hodiny sekretariátu školy a konzultační hodiny vedení školy (pokud nedojde k jiné dohodě).

 

3.2      Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků

3.2.1    Zajistit, aby žáci docházeli řádně do školy a řádně se vzdělávali.

3.2.2    Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na vzdělávání.

3.2.3    Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.

3.2.4    Oznamovat škole další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

3.2.5    Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.

3.2.6    Dodržovat podmínky uzavřené ve Smlouvě o podmínkách vzdělávání na střední škole.

 

4.        Žákům je zakázáno

4.1       V průběhu vyučování opouštět školu (s výjimkou volných hodin, kdy školu opouští na své vlastní riziko). V případě nutného odchodu z vyučování si vyžádají povolení třídního učitele, popř. vyučujícího následující hodiny nebo ředitele školy. Důvod uvolnění je zapsán do třídní knihy. Pokud žáci odejdou bez souhlasu třídního učitele (vyučujícího, ředitele školy), je absence neomluvená a nelze ji omluvit dodatečně.

4.2       Držet, distribuovat a užívat alkoholické či návykové látky v areálu školy a účastnit se školního vyučování a akcí konaných školou pod vlivem těchto látek.

4.3       Kouřit v prostorách budovy a areálu školy.

4.4       Nosit do školy věci ohrožující zdraví a život, cenné předměty, větší finanční hotovost, nosit či vodit do školy zvířata.

4.5       Poškozovat jakýmkoliv způsobem školní majetek (včetně malování „graffiti“ apod.). Za úmyslné nebo z nedbalosti poškozené věci bude školou požadována finanční náhrada nebo oprava poškozeného zařízení.

4.6       Vyklánět se a vyhazovat cokoliv z oken a otevírat okna bez souhlasu vyučujícího, manipulovat s roletami.

4.7       Bez svolení vyučujícího připojovat přístroje k elektrické síti a pracovat s nimi, manipulovat s elektrickým zařízením ve třídách v době výuky.

4.8       Mobilní telefony nesmí být během výuky používány. V případě porušení tohoto zákazu je vyučující oprávněn přikázat žákovi odložit přístroj po dobu vyučovací hodiny na určené místo. Zvonění mobilních telefonů musí být během vyučování vypnuto.

4.9       Nesmí být používána ani další elektrotechnická zařízení (přehrávače MP3, tablety, notebooky apod.). Notebooky smí při výuce používat pouze žáci, kteří to mají povoleno ředitelem školy na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Uvedené zákazy platí adekvátně i pro školní akce pořádané v mimoškolních prostorách.

 

5.        Docházka

5.1       Základní povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanovaného rozvrhu hodin.

5.2       Škola se pro žáky otevírá v 7.45, pobyt žáků ve škole mimo stanovené hodiny není dovolen (s výjimkou akcí pořádaných či schválených vedením školy). Další případné výjimky povoluje ředitel školy.

5.3       Pozdní příchod do hodiny se považuje za porušení školního řádu se sankcemi uvedenými v článku VIII. Výchovná opatření. O započtení pozdního příchodu do celkové absence žáka rozhoduje vyučující daného předmětu podle konkrétního odůvodnění pozdního příchodu.

5.4       Zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti třídnímu učiteli. Navštěvovat lékaře v době vyučování je možné v případě, že to vyžaduje žákův zdravotní stav a není-li návštěva možná mimo řádné vyučování. Veškeré omluvenky se zapisují do omluvného listu žáka. Žák předloží příslušné potvrzení bezprostředně po ukončení absence (nejpozději do 48 hodin) třídnímu učiteli, jinak se jedná o neomluvenou absenci.

5.5       Ve výjimečných, individuálně stanovených případech (zejména častá nepřítomnost žáka a zanedbávání školní docházky) může třídní učitel požadovat jakou součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře.

5.6       Jestliže se žák nezúčastní nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody nepřítomnosti. Žák bude jinak posuzován, jako by vzdělání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty. Tímto dnem přestává být žákem školy. O ukončení vzdělávání rozhodne ředitel školy, případné odvolání žáka proti rozhodnutí ředitele řeší zřizovatel.

5.7       Na základě předchozí písemné žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka může třídní učitel z vážných osobních, popř. rodinných důvodů na dobu max. pěti dnů uvolnit žáka z vyučování. Uvolnění delší než pět dnů může povolit za stejných podmínek po vyjádření třídního učitele pouze ředitel školy. Podle tohoto odstavce může být z vyučování uvolněn pouze žák, který dosahuje dobrého prospěchu, má dobré chování a nízkou absenci. Žádosti se předkládají třídnímu učiteli včas písemně, dodatečně žádost předložit nelze.

5.8       Podmínky uvolnění ze vzdělávání některého předmětu (zčásti nebo zcela) ředitelem školy jsou uvedeny v čl. VII. Způsob hodnocení vzdělávání.

5.9 V případě omluvené absence vyšší než 30 % je pro klasifikaci nutné komisionální přezkoušení.

 

6.        Povinnosti služby

6.1       Třídní učitel určuje na každý týden pořádkovou službu. Tato služba zabezpečuje pořádek ve třídě a připravenost učebny na vyučování, závažné nedostatky hlásí vyučujícímu. Služba na počátku každé hodiny hlásí nepřítomné žáky.

6.2       Vyučovací hodina začíná zápisem do třídní knihy.

6.3       Jestliže se vyučující nedostaví do deseti minut po zvonění k výuce, ohlásí tuto skutečnost žákovská služba zástupci ředitele školy nebo na sekretariát.

6.4       Pokud nemá třída volnou učebnu na výuku, ohlásí tuto skutečnost ještě před zahájením výuky zástupci ředitele školy.

6.5       Před odchodem z učebny služba pečlivě smaže tabuli. Sleduje změny v rozvrhu a bezodkladně o nich informuje třídu. Ze třídy odchází poslední a zodpovídá za pořádek ve třídě a zvednuté židle na konci vyučování v příslušné učebně.

6.6       Neplnění povinností služby zapisuje vyučující do třídní knihy.

 

7.        Hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)

Podmínky a způsoby hodnocení žáků v jednotlivých vyučovacích předmětech jsou stanoveny v souladu § 67 a §69 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři č.13/2005 Sb.

 

7.1      Doklady o vzdělávání

7.1.1    Každé pololetí se žákovi vydává vysvědčení. Za první pololetí se žákovi místo vysvědčení vydává výpis vysvědčení, který bude obsahovat údaje shodné s oficiálním tiskopisem vysvědčení.

7.1.2    Opis vysvědčení bude vydán osobě, jíž byl vydán prvopis, nebo jejímu zákonnému zástupci. Opis se vydává jako kopie předloženého prvopisu a opatřuje se otiskem razítka, jménem, příjmením a podpisem osoby, která opis vystavila, a datem vydání opisu.

7.1.3    Stejnopis bude vydán osobě, jíž byl vydán prvopis, nebo jejímu zákonnému zástupci. Stejnopis bude vyhotoven na příslušném tiskopisu platném v době vydání prvopisu.
 

7.2      Uvádění výsledků vzdělávání na vysvědčení

7.2.1    Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných předmětech stanovené školním vzdělávacím programem se na vysvědčení hodnotí těmito stupni prospěchu:

1 – výborný,

2 – chvalitebný,

3 – dobrý,

4 – dostatečný,

5 – nedostatečný,

nehodnocen.

Hodnocení stupněm výborný: Žák má trvalé znalosti. Nepatrné chyby se objevují zřídka a žák je sám bez upozornění opraví. Písemný i ústní projev je plynulý a logicky uspořádaný. Žák je schopen samostatné a tvořivé práce.
 

Hodnocení stupněm chvalitebný: Žák má trvalé znalosti. Nepodstatné chyby se projevují častěji, žák je dokáže sám opravit. Ústní i písemný projev je logicky uspořádaný. Žák dokáže samostatně v předmětu pracovat.

Hodnocení stupněm dobrý: Žák má trvalé znalosti. Chyby dokáže po upozornění samostatně opravit. Ústní projev postrádá plynulost a logickou uspořádanost. Žák rozumí učební látce, nedokáže však samostatně a tvořivě pracovat.
 

Hodnocení stupněm dostatečný: Žák má základní znalosti dostačující k pochopení dalšího navazujícího učiva. V projevu ústním i písemném se objevují chyby, které je s pomocí učitele schopen opravit. Není schopen samostatné práce.
 

Hodnocení stupněm nedostatečný: Znalosti žáka nepostačují k pochopení dalšího učiva. V ústním i písemném projevu se objevují chyby, které ani po upozornění není schopen opravit. Nedokáže samostatně pracovat.

 

Výsledná klasifikace není průměrem známek za příslušné klasifikační období, ale zahrnuje všechny oblasti, které jsou předmětem klasifikace (ústní zkoušky žáka, jeho práce v hodině, hodnocení jeho písemných prací v hodině, hodnocení domácích, seminárních a klauzurních prací). Zásadním kritériem pro hodnocení je skutečnost, zda a do jaké míry žák předepsaná dovednostní a znalostní kritéria ve stanoveném termínu zvládl, nebo nezvládl.

 

Stupně hodnocení chování jsou:

1 – velmi dobré,

2 – uspokojivé,

3 – neuspokojivé,

nehodnocen.

 

Udělení sníženého stupně z chování 2 (uspokojivé) je v kompetenci třídního učitele a ředitele školy.
Udělení stupně 3 (neuspokojivé) je v kompetenci ředitele školy, který tak zpravidla učiní na doporučení pedagogické rady.

 

7.2.2    Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

prospěl(a) s vyznamenáním, průměrný prospěch povinných předmětů není horší než 1,5 a klasifikace žádného povinného předmětu není horší než 2,0),

prospěl(a), není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný,

neprospěl(a), je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný,

nehodnocen(a) - týká se pouze prvního pololetí daného školního roku.


7.2.3    Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy, zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka.

7.2.4    O hodnocení žáka rozhoduje vždy vyučující příslušného předmětu. Žák je klasifikován z předmětu, jestliže splní v určeném termínu veškeré náležitosti (ústní a písemné zkoušky, domácí, seminární a klauzurní práce), které jsou nutné pro jeho hodnocení.

7.2.5    Žák, který z důvodu časté krátkodobé absence nemůže být hodnocen nebo včas neodevzdal zadané práce v některém z povinných předmětů, bude z daného předmětu hodnocen až po složení komisionální zkoušky v termínu určeném ředitelem školy. Žák, který se ke zkouškám bez omluvy nedostaví, je hodnocen prospěchem nedostatečným. Nedostatečný prospěch při hodnocení neklasifikovaného žáka nevylučuje možnost žáka vykonat opravnou zkoušku.

7.2.6    Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, na základě žádosti uvolnit žáka zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu, žáka se zdravotním postižením může také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. Z předmětu tělesná výchova žáka ředitel školy uvolní na základě písemného doporučení praktického nebo odborného lékaře. Žák není z předmětu, ze kterého byl uvolněn, hodnocen.

 

7.3      Pochybnosti o správnosti hodnocení

7.3.1    Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení.

7.3.2    Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka.

7.3.3.   Komisionální přezkoušení na žádost žáka nebo jeho zákonného zástupce lze provést maximálně ze dvou předmětů.

 

7.4      Postup do vyššího ročníku

7.4.1    Do vyššího ročníku postupuje žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí.

7.4.2    Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, bude mu určen ředitelem školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se z prvního pololetí nehodnotí.

7.4.3    Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.

7.4.4    Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku, a to nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou vždy komisionální.

7.4.5    Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku.

7.4.6    V případě, že je žák hodnocen nedostatečně z více než dvou předmětů, opakuje ročník, pokud je mu opakování povoleno.

 

8.        Výchovná opatření

8.1       Za vzorné chování a plnění povinností, reprezentaci školy či obecně prospěšnou činnost mimo školu může být udělena:

pochvala třídního učitele,

pochvala ředitele školy.

Tyto pochvaly mohou být spojeny s finanční odměnou, jejíž výší stanoví zřizovatel školy.

8.2       Proviní-li se žák proti školnímu řádu, bude mu podle závažnosti provinění uděleno:

napomenutí třídního učitele,

důtka třídního učitele,

důtka ředitele školy,

podmínečné vyloučení (s udáním délky trvání),

vyloučení ze školy.

Podle stupně provinění bude na konci klasifikačního období hodnoceno chování druhým nebo třetím stupněm chování.
Povinností třídního učitele je o výchovných opatřeních informovat zákonného zástupce žáka.

 

9.        Opakování ročníku, přestup, přerušení a zanechání studia

V průběhu vzdělávání se žákovi umožňuje přestup do jiné školy, změna oboru vzdělávání, opakování ročníku a uznání předchozího vzdělávání. O všech změnách rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti žáka. Součástí žádosti nezletilého žáka musí být i souhlas jeho zákonného zástupce.

9.1       Zanechání vzdělávání je povinen oznámit žák nebo jeho zákonný zástupce vedení školy písemnou formou.

9.2       Povolení přestupu je vázáno na případné rozdílové zkoušky.

9.3       Ředitel školy může umožnit žákovi přerušení vzdělávání, a to na dobu nejvýše dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání není žák žákem školy. Ředitel školy na žádost žáka ukončí přerušení vzdělávání před uplynutím stanovené doby přerušení, nebrání-li v tom závažné důvody.

9.4       Změna školního vzdělávacího programu žáka je vázána na pravidla daná rámcovým vzdělávacím programem školy a na kapacitní možnosti zvoleného oboru.

9.5       Ředitel školy může žákovi povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti. Dále viz Klasifikační řád.

 

10.      Pravidla pro studium podle individuálního vzdělávacího plánu

Na základě § 18 zákona č. 561/2004 Sb. Školského zákona jsou stanovena následující pravidla pro povolování IVP:

10.1     Individuální vzdělávací plán (IVP) povoluje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka, případně žádosti zletilého žáka:

            10.1.1  žákům, kteří dosahují trvale vynikajících sportovních výsledků (žádost musí obsahovat stanovisko sportovního oddílu),

            10.1.2  žákům se speciálnímu vzdělávacími potřebami (žádost musí obsahovat doporučení školského zařízení),

            10.1.3  žákům s mimořádným nadáním,

            10.1.4  žákům dlouhodobě nemocným, příp. žákyním z důvodu těhotenství a mateřství (žádost musí obsahovat doporučení lékaře),

            10.1.5  žákům z jiných závažných důvodů;

10.2     K žádosti je nutno doložit vyjádření třídního učitele.

10.3     Na přiznání vzdělávání podle  IVP nemá žák nárok.  IVP povoluje ředitel školy na období jednoho školního roku. Zpravidla se nepovoluje v 1. ročníku studia.

10.4    Vzdělávání podle IVP je s okamžitou platností zrušeno, pokud žák neplní stanovené podmínky individuálního vzdělávání, zanedbává studijní povinnosti nebo závažným způsobem poruší ustanovení školního řádu. Vzdělávání podle IVP sportovců také zaniká, změní-li se podstatné podmínky jejich sportovní činnosti (zanechání aktivní činnosti, vyřazení z kádru apod.).

10.5     IVP vypracuje žákovi vyučující po dohodě se zástupcem ředitele školy. IVP obsahuje pro každý předmět úkoly a termíny ústních a písemných zkoušek;

10.6     Žák je povinen kromě plnění všech úkolů a zkoušek absolvovat v každém předmětu nejméně dvě konzultace s vyučujícím za každé čtvrtletí.

10.7     Žák je povinen bezodkladně informovat vedení školy o změně podmínek, za kterých byl IVP přiznán.

 

11.      Školné

11.1     Školné je stanovené motivačně dle dosaženého studijního průměru, aby podporovalo snahu žáka o dosažení co nejlepší studijních výsledků.

11.2     Bližší podrobnosti jsou uvedeny ve Smlouvě o podmínkách vzdělávání na střední škole a tabulce školného, která je její součástí.

 

12.  Vzdělávání distančním způsobem

12.1  Způsob komunikace s nezletilými žáky, jejich zákonnými zástupci a zletilými žáky probíhá přes e-mail, WhatsApp, facebook a Microsoft TEAMS.

12.2  Způsob stanovování pravidel a organizace vzdělávání distančním způsobem:

Distanční on-line výuka probíhá přednostně přes Microsoft TEAMS. Škola umožňuje z vážných sociálních důvodů zapůjčení ICT techniky na základě písemné žádosti (možno i e-mailem). Žádost musí být zdůvodněna, zápůjčka je možná pouze z důvodu distanční výuky. 

Distanční výuka off- line - neprobíhá přes internet. Zadávání úkolu při off-line výuce může probíhat písemně, telefonicky, ve specifických případech i osobně. Při plnění praktických úkolů a samostudia je možné využívat přirozené podmínky v domácím prostředí. Jedná se zejména o uměleckou tvorbu a projekty zaměřené na samostatnou práci žáka.

Konzultace mohou probíhat formou telefonických hovorů, on-line chatů, e-mailem, ve specifických případech osobní konzultací za dodržení všech hygienických pravidel a opatření.

Praktické vyučování odborných předmětů probíhá i ve škole za specificky stanovených podmínek.

12.3  Omlouvání neúčasti na distančním způsobu vzdělávání

Absenci při distanční výuce je nutné posuzovat podle zapojení do vzdělávání a výstupů, nikoli podle doby vzdělávacích aktivit. Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení. Omluvená absence nemůže být důvodem ke sníženému stupni hodnocení. Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí stejná pravidla jako pro prezenční vzdělávání. Školský zákon stanoví základní rámec – povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence.

12.4  Hodnocení výsledků

Při hodnocení v průběhu distančního vzdělávání škola dodržuje pravidla a kritéria hodnocení, která jsou dle školského zákona součástí školního řádu.

V Praze dne 30. srpna 2020

 

David Tefr                                                                                 Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D.                     

předseda školské rady                                                       ředitel školy a jednatel společnosti