Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Počítačová grafika a animace

 

 

                                     TÉMATA MATURITNÍ PRÁCE VČETNĚ PŘÍLOHY K ZADÁNÍ 2024

 

 

Maturitní práce bude rozdělena na dvě části:

 

A) EKONOMICKÁ ČÁST

Detailní popis a analýza vybraného typu podniku z hlediska právní formy, zaměření a pozice na trhu.

V rámci tohoto podniku si student volí konkrétní projekt k realizaci.

 

B) GRAFICKÁ ČÁST

Skládá se z povinných a volitelných prvků, jejichž finální výběr bude konzultován a schválen vedoucím práce. 

 

Zadání

A) EKONOMICKÁ ČÁST

1. Prezentace podniku:

 • Právní forma: Popis zvolené právní formy podniku - soukromá firma (například s.r.o., akciová společnost), nebo nezisková organizace (spolek, ústav, nadace).
 • Zaměření: Definice předmětu činnosti podniku, zda se jedná o kulturní organizaci, výrobní podnik, poskytovatele služeb…
 • Historie: Popis historie podniku od jeho založení až po současnost; klíčové milníky a úspěchy.
 • Mise, vize, podnikové cíle: Definice poslání podniku a jeho dlouhodobých cílů.
 • Postavení na trhu: Analýza tržní pozice podniku, jeho hlavních konkurentů.
 • Velikost a organizační struktura: Počet zaměstnanců, roční obrat, schéma organizační struktury.
 • Klíčoví lidé: Definice pozice a role autora práce v podniku a popis jeho klíčových spolupracovníků.

2. Prezentace projektu:

 • Popis projektu: Definice realizovaného projektu a jeho cílů. Může se jednat například o:
  • Design nového produktu a jeho propagace. Produktem může být kniha, film, festival, počítačová hra, módní doplněk, nábytek, workshop nebo jiný výrobek či služba.
  • Návrh firemních prostor
  • Kompletní redesign kulturní instituce…
 • Cílové skupiny zákazníků: Segmentace zákazníků a popis cílových skupin.
 • Jedinečná konkurenční výhoda: Čím se produkt odlišuje od konkurence.
 • Cenový mix: Popis cenové strategie.
 • Distribuční mix: Popis distribučních cest.
 • Propagační mix: Popis strategie propagace produktu, včetně harmonogramu a zvolených médií.

 

B) GRAFICKÁ ČÁST

Povinné prvky:

Vizuální identita podniku:

 • logo, včetně jednoduchého logomanuálu (barvy, typografie…),
 • vizitka, hlavičkový papír

Webové stránky:

 • homepage podniku
 • produktová stránka

Propagace produktu:

 • klíčový vizuál a plakát (min. A3, tisk 160-200 g/m2),
 • povinné odvozené reklamní formáty: inzerát A5 na šířku, banner 400 x 800px, čtverec na IG   

 

Volitelné prvky (finální výběr bude konzultován a schválen vedoucím práce):

Vizualizace produktu: např. kompletní kniha, kompletní design hry, interiér a exteriér... Výstupem bude maketa, či digitální forma (animace, průlet interiéru, reklama v rozměru 1920 x 1080 px, stopáž 1-2 minuty).

Formy propagace produktu neuvedené v povinné části: např. TV spot, upoutávka, propagační video; billboard, bigboard, CLV; další formáty online i tiskové reklamy, merchandising; POS materiály – cenovka, wobler, display, leták, podlahová grafika…

Prvky firemní identity neuvedené v povinné části: např. obálka, e-mailová a prezentační šablona, papírové desky, leták, brožura…

 

 

POVINNÁ PŘÍLOHA

Dokumentace pracovního procesu

Zachycuje vývoj práce od prvních nápadů, dokumentuje proces. Obsahuje inspirační zdroje, kresby návrhů, skici, vizualizace, malby nebo fotografie pracovních modelů atd.

 

FORMÁLNÍ POŽADAVKY

 • Rozsah ekonomické části práce: minimálně 10 stran formátu A4, jejichž zpracování musí odpovídat normě pro úpravu písemností ČSN 01 6910
 • Titulní list práce (obsahuje název školy, název oboru vzdělání a jeho zaměření, název práce, rok odevzdání práce, jméno a příjmení žáka, třídu žáka).
 • Čestné prohlášení (autorství textu) a podpis autora.
 • Obsah (obsahuje označení a názvy všech kapitol, čísla stránek).
 • Prezentace podniku
 • Prezentace produktu
 • Závěr, zhodnocení práce a jejího osobního a společenského přínosu, definice dalšího možného rozšíření uvedeného tématu.
 • Použité prameny, zdroje, citace, použitá literatura

 

 • Ekonomickou část práce je potřeba odevzdat svázanou (kroužková, lepená nebo šitá vazba) v tištěné podobě.
 • Rozsah grafické části práce: dle konkrétního typu práce.

Kompletní práci je třeba odevzdat v datech na USB.

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ

 • Zhotovení maturitní práce v plném rozsahu zadání.
 • Návaznost a provázanost obou částí práce. Tvůrčí proces musí respektovat podmínky dané ekonomickou částí. Obě části musí tvořit koherentní celek.
 • Přínos a praktické využití práce – zda je práce realistická, vychází z ověřených dat.
 • Kvalita a hloubka provedené analýzy.
 • Kreativita a inovativnost navrženého řešení.
 • Technická a vizuální kvalita vytvořených materiálů.
 • Přehlednost a struktura celé práce.
 • Míra originality a kreativního přístupu k řešení zadaného úkolu.
 • Kvalita jazykového a stylistického projevu.

 

 

 

                                             OBECNÉ POKYNY PRO VYHOTOVENÍ PRÁCE

 

Cíl práce

Maturitní prací a její obhajobou před maturitní komisí se ověřují schopnost žáka formulovat ucelený odborný text, pracovat s odbornou literaturou a aplikovat získané vědomosti. Účelem je osvědčit, že žák pochopil danou problematiku a že je schopen jejího komplexního zpracování s osobním tvůrčím přístupem.

Při obhajobě maturitní práce se hodnotí především schopnost žáka prezentovat svoji práci a obhájit ji před zkušební maturitní komisí.

 

Termín odevzdání práce

Žák maturitní práci odevzdá ZŘŠ nebo do sekretariátu školy do termínu uvedeném v zadání práce.

Pokud žák maturitní práci neodevzdá v termínu bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.

Při vlastním zpracování práce je potřebné počítat s dostatečnou časovou rezervou tak, aby bylo možné ještě před stanoveným termínem odevzdání práce odstranit její případné nedostatky. Žák je povinen na své práci pracovat průběžně dle pokynů vedoucího práce. Průběžně také předkládá jednotlivé části práce k posouzení pouze vedoucímu práce. Ke konzultaci jednotlivých dílčích částí práce může využít konzultace dalších odborných vyučujících.

 

Posudek maturitní práce

Po odevzdání maturitní práce vedoucí a oponent zabezpečí včasné vypracování posudku MP. Posudky jsou předány žákovi a členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby.

 

Pravidla pro užití textu  

velikost písma

12

titulky

14 - 1

řádkování

1,5

typ písma

Times New Roman

okraje stránek – vnitřní, vnější

3 cm

okraje stránek – horní, dolní

3 cm

 

Stránky jsou průběžně číslovány arabskými číslicemi. Uspořádání textu musí být logické a přehledné.