Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Školská rada

 

 

Předseda: Mgr. Martin Říha

Zástupci zřizovatele

Marek Smejkal

 

Zástupci pedagogů

Ak. mal. Jaroslav Klát

Mgr. Martin Říha

Zástupce zletilých / nezletilých žáků

Julie Rejlková (4.C)

Iva Uhlířová

 


 

Školská rada (§167) je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.

 

Počet členů
Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a zároveň vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých studentů a zletilí studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

 

Volby

Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

 

Funkční období

Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

Zasedání

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy.

Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

 

Činnost (§168)

Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.

Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy; schvaluje školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a navrhuje jejich změny.

Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy; vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.

Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.