Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Zveřejnění výsledků talentové zkoušky

 

 

Výsledky talentové zkoušky

Výsledky talentové zkoušky budou zveřejněny 12. 1. 2023 na webu školy (www.eduso.cz) pod identifikačním číslem a zároveň bude sdělení o výsledku talentové zkoušky zasláno zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče nejdéle do 20. 1. 2023.

 

Možnost nahlédnout do spisu

Možnost nahlédnout do spisu dle § 38 a vyjádřit se k podkladům dle § 36 Správního řádu je stanovena na den 19. 1. 2023 v časech 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:30.

 

Výsledky přijímacího řízení

Dne 6. 2. 2023 (nejdéle od 8. 2. 2023) bude zveřejněn na dobu alespoň 15 dnů seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a v budově školy pod identifikačním číslem a zároveň vydáno rozhodnutí o nepřijetí. Následně budou tato rozhodnutí o nepřijetí odeslána.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena, a od tohoto dne běží lhůta pro odvolání.

Neúspěšní uchazeči budou písemně informováni poštou, zásilkou do vlastních rukou, která doručí Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání s odůvodněním.

Rozhodnutí, které nelze doručit (špatná adresa na přihlášce, neoznačená poštovní schránka apod.), se ukládá na poště na dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené. Poštovní doručovatel vhodí do schránky oznámení o uložení zásilky.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

Zápisový lístek

Úmysl nastoupit do příslušného oboru musí přijatý uchazeč potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na www.eduso.cz). 

Uchazeči – žáci základní školy – obdrží zápisový lístek ve své základní škole. Ostatní uchazeči (zákonní zástupci) obdrží zápisový lístek na základě žádosti osobně nebo poštou do vlastních rukou prostřednictvím Krajského úřadu příslušné školy (v Praze MHMP).

Zápisový lístek je možné uplatnit jen jednou, nelze jej tedy vzít zpět (to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání). Zápisový lístek musí být řádně vyplněn a podepsán uchazečem a zákonným zástupcem (u nezletilých uchazečů).