Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Způsob vyhlášení výsledků přijímacího řízení (EKP)

 

 

Výsledky přijímacího zkoušky

Dne 3. 5. 2023 budou zveřejněny výsledky přijímací zkoušky (seznam přijatých a nepřijatých uchazečů) na webových stránkách školy a v budově školy pod identifikačním číslem. Následně budou odeslána rozhodnutí o nepřijetí, přijaté uchazeče vyrozumíme.

Neúspěšní uchazeči budou písemně informováni poštou, zásilkou do vlastních rukou, která doručí Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání s odůvodněním.

Rozhodnutí, které nelze doručit (špatná adresa na přihlášce, neoznačená poštovní schránka apod.), se ukládá na poště na dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené. Poštovní doručovatel vhodí do schránky oznámení o uložení zásilky.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

Možnost nahlédnout do spisu

Možnost nahlédnout do spisu dle § 38 a vyjádřit se k podkladům dle § 36 Správního řádu je stanovena na 2. 5.  2023 v časech 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:30

 

Zápisový lístek

Úmysl nastoupit do příslušného oboru musí přijatý uchazeč potvrdit odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na www.eduso.cz

Uchazeči – žáci základní školy – obdrží zápisový lístek ve své základní škole. Ostatní uchazeči (zákonní zástupci) obdrží zápisový lístek na základě žádosti osobně nebo poštou do vlastních rukou prostřednictvím Krajského úřadu příslušné školy (v Praze MHMP).

Zápisový lístek je možné uplatnit jen jednou, nelze jej tedy vzít zpět (to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání). Zápisový lístek musí být řádně vyplněn a podepsán uchazečem a zákonným zástupcem (u nezletilých uchazečů).