Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Provozní řád tělocvičny

 

 

1.         Úvod

Tělocvična je určena k zajištění výuky tělesné výchovy SOŠ multimediální a propagační tvorby, s. r. o., dále v mimoškolní době pro činnost sportovních oddílů, které mají uzavřenou smlouvu se zřizovatelem školy.

 

 

2.         Provoz (vstup do tělocvičny)

2. 1.     Pro užívání prostor tělocvičny platí školní řád a veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienická nařízení a další obecně závazné právní předpisy.

2.2       Provozní doba a denní rozvrh jsou zveřejněny na dveřích vchodu do tělocvičny.

2.3       Uživatelé jsou povinni šetřit zařízení tělocvičny a dbát, aby nedošlo k jeho poškozování.

2.4       Vstup do tělocvičny je povolen pouze za přítomnosti učitele (vedoucího), který má oprávnění do tělocvičny vstoupit na základě pracovní nebo nájemní smlouvy.

2.5       Bez souhlasu učitele nesmí žáci vstupovat do skladu s nářadím, cvičit na jakémkoliv nářadí či používat různé druhy sportovního náčiní.

2.6       Pro všechny žáky (cvičence) platí pravidlo zdržovat se v tělocvičně pouze v době své výuky nebo v čase předem dohodnutých hodin  

2.7       Učitel (vedoucí) zodpovídá za kázeň, pořádek a bezpečnost svých žáků (cvičenců) a za svěřený majetek. Žáky s tímto řádem seznámí a vyžaduje jeho dodržování.

2.8       Učitel (vedoucí) před zahájení i ukončením hodiny zkontroluje stav tělocvičny i jejího vybavení a případné nedostatky hlásí na sekretariát školy.

2.9       Po ukončení hodiny učitel (vedoucí) zajistí úklid nářadí, provede kontrolu šaten, které zamkne; zhasne a zamkne tělocvičnu.

2.10     Vstup do tělocvičny je povolen pouze v čisté sportovní obuvi se světlou podrážkou nebo speciální sálové obuvi a vhodném sportovním úboru (tričko, tepláky apod.).

2.11     Z užívání tělocvičny jsou vyloučeny osoby, které nerespektují ustanovení Provozního řádu tělocvičny, ohrožují zdraví, bezpečnost, pořádek a osoby podnapilé. Rovněž jsou vyloučeny osoby, které ničí zařízení tělocvičny a používají nesprávnou obuv.

2.12     Dětem mladším 15 let není vstup do tělocvičny povolen.

2.13     Po celou dobu činnosti v prostorách tělocvičny (včetně chodby a šaten) se žáci (cvičenci) chovají ukázněně a dbají na bezpečnost svoji i ostatních spolužáků. Neničí zařízení objektu a plní pokyny učitele (vedoucího).

2.14     Každé zranění je žák povinen neprodleně oznámit přítomnému učiteli. K ošetření drobných poranění je možné využít lékárničku, která je umístěna v prostorách tělocvičny.

2.15     Uživatel, který v tělocvičně provozuje sportovní činnost pro další osoby, odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech těchto osob, které jsou v prostorách tělocvičny přítomny v souvislosti s jeho činností

2.16     Každou vzniklou závadu je třeba ihned hlásit učiteli (vedoucímu), který o tom informuje technického správce (R. Mastej, tel.: 775 292 522) a sekretariát školy (739 448 621). Škodu hradí vždy ten, kdo ji způsobil.

 

 

3.         Zakázané činnosti a povinnosti

Ve všech prostorách tělocvičny je zakázáno:

            3.1       donášet a konzumovat jakékoliv potraviny vyjma nápojů v uzavíratelných plastových lahvích,

            3.2       manipulovat s otevřeným ohněm,

            3.3       vodit psy a jiná zvířata, jezdit na kole,

            3.4       znečisťovat prostor tělocvičny,

            3.5       přinášet do tělocvičny jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat,

            3.6       lézt po konstrukcích, sítích apod.,

            3.7       manipulovat s regulačními a ovládacími prvky (osvětlení, větrání atd.),

            3.8       smýkat těžké předměty (lavičky, sloupky apod.) po podlaze tělocvičny,

            3.9       nosit při hodině tělesné výchovy hodinky, prstýnky atd. (věci je možné zamknout do skříňky, případně k učiteli TEV).

 

 

4.         Šatna

4.1       Provoz šatny

4.1.1    Provoz v šatnách začíná s otevřením školy a končí po ukončení vyučování, případně po ukončení mimoškolní činnosti.

4.1.2    Během vyučování (cvičení) i po jeho ukončení jsou šatny uzamčeny.

4.1.3    Během vyučování není vstup do šaten povolen; výjimky uděluje příslušný vyučující (vedoucí).

 

4.2       Povinnosti

4.2.1    Užívat šatnu podle provozního řádu tělocvičny a školního řádu, respektovat pokyny vyučujících či jiných odpovědných osob.

4.2.2    Do šatny vstupovat ukázněně a v řádně očištěné obuvi.

4.2.3    V prostorách šaten se zdržovat jen po nezbytně nutnou dobu.

4.2.4    Obuv a oděvní svršky uzamykat v příslušné šatně do skříněk. Po ukončení cvičení je nutné skříňku vyklidit.

4.2.5    Neodkládat svršky nebo jiné předměty v průchozích uličkách šatny. Průchody musí zůstat vždy volné a bez překážek.

4.2.6    Dodržovat pořádek i čistotu v šatně i kolem ní.

4.2.7    Nenechávat v šatně žádné pokrmy ani nápoje.

4.2.8    Zacházet šetrně s veškerým zařízením a vybavením šatny a neničit je.

4.2.9    Ztráty osobních věcí, závady a poškození nahlásit neprodleně příslušnému učiteli (vedoucímu).

 

Provozní řád je závazný pro všechny uživatele tělocvičny s platností od 1. 11. 2020.

 

                                                                                    Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D.                     

                                                                             ředitel školy a jednatel společnosti