Základní pravidla 

Při konání písemné práce každý žák sedí v samostatné lavici.

V jedné učebně může být nejvýše14 žáků s PUP.

Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky oboru. Žáci ji konají ve stejný den a čas.

Zkoušky z ČJL a cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky (před zkušební maturitní komisí).

 

 

                             Písemná práce z ČJL

Trvá nejméně 110 minut včetně času na volbu zadání.

Žáci mají možnost použít Pravidla českého pravopisu. Písemnou prací z ČJL se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov.

Žákovi s PUP se na jeho žádost prodlužuje doba konání písemné práce z ČJL o 40 %.

ŘŠ stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení si žák jedno téma zvolí. Zadání obsahuje název, způsob zpracování a popřípadě výchozí text.

 

                              Písemná práce z cizího jazyka

Trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu zadání.

Žák může použít překladový slovník.

Písemnou prací z ANJ se rozumí vytvoření souvislého textu v celkovém minimálním rozsahu 200 slov.

ŘŠ stanoví 1 nebo více zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení si žák jedno téma zvolí. Zadání obsahuje název, způsob zpracování a popřípadě výchozí text.

 

                              Ústní zkouška z ČJL

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.

Ústní zkouška z ČJL zachovává obdobné znaky jako v letech minulých.

ŘŠ určí nejméně 60 literárních děl (školní seznam četby). Z tohoto seznamu v souladu s kritérii žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl. Ten odevzdá ŘŠ nejpozději do 31. 3. (jarní MZ) nebo do 30. 6. (podzimní MZ).

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu.

V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu.

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek z konkrétního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.

 

                             Ústní zkouška z cizího jazyka

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.

ŘŠ stanoví minimálně 20 témat (max. 30).

Ústní zkouška koresponduje s podmínkami zkoušek z cizího jazyka v letech předcházejících.

Všechny zkoušky musí být monotématické.

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

 

                             Nahrazující zkouška

Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky na úrovni maturitní zkoušky, nejméně však na úrovni B 1 podle SERR. Nahradit lze jen profilovou část MZ.