Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Kritéria přijímacího řízení (VUD)

 

 

vzdělávací program

Výtvarnictví a užitý design

obor

82 – 41 – M / 17 Multimediální tvorba

přijímací řízení na školní rok

2023/2024

 

Termíny             

Termín podání přihlášky je do 30. 11. 2023.

Termín talentové zkoušky je 3. – 11. 1. 2024. Náhradní termín talentové zkoušky je 17. 1. 2024.

 

Počet přijímaných uchazečů

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 26.

 

Předpoklady přijetí       

Úspěšné ukončení základního vzdělávání (nutno předložit vysvědčení za poslední dva roky, tzn. 7. a 8. ročníku ZŠ.

Prokázání vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti, které jsou důležité pro vzdělávání v oboru.

Podání přihlášky (pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky), a to v termínu do 30. 11. 2023. Součástí přihlášky musí být i souhlas zákonného zástupce nezletilého uchazeče a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

 

Kritéria pro hodnocení uchazeče 

                I. Talentová zkouška (max. 70 bodů)

                               a) Hodnocení prací (max. 60 bodů)

                                   Zájemce o studium si vybere čtyři témata ze šesti zadaných a při pohovoru vysvětlí své tvůrčí záměry.

                                   Za každé téma bude uchazeč hodnocen v rozsahu 0-15 bodů.                      

                               b) Pohovor k talentové zkoušce (max. 10 bodů)

                                   Při pohovoru bude zjišťován kulturní a společenský přehled uchazeče, jeho zájmy a aktivity.

                                   K pohovoru dojde bezprostředně po talentové zkoušce.

                             

                II. Studijní předpoklady (max. 30 bodů)

                                1. Vysvědčení ze ZŠ (max. 25 bodů)

                                    Společný celkový průměr z vysvědčení ze 7. a 8. třídy bude přepočten dle tabulky níže.

                                2. Mimoškolní a školní aktivity (max. 5 bodů)    

                                    Mimoškolní i školní aktivity, účast v soutěžích, činnost na ZUŠ apod.

 

Zadaná témata k talentové zkoušce

                1. Přírodní prvek

                    Výtvarné zpracování přírodního prvku, kterým může být zajímavý kámen, větvička, suchý list,zelenina apod.

                    Použitá technika: kresba tužkou, perokresba, akvarel nebo pastel.

                    Rozsah: minimálně 3 práce.

                    Formát: A3.

               

                2. Předmět denní potřeby

                    Výtvarné zpracování předmětu denní potřeby, kterým může být bota, nůžky a kleště, mlýnek nebo starobylá konvice apod.

                    Použitá technika: kresba uhlem, perokresba, malba akvarelem nebo temperami.

                    Rozsah: minimálně 3 práce.

                    Formát: A3.

               

                3. Můj pokoj

                    Perspektivní zpracování pohledu do vlastního pokoje, který bude proveden se všemi detaily.

                    Použitá technika: kresba tužkou, lineární perokresba, barevná kresba nebo malba.

                    Rozsah: minimálně 3 práce.

                    Formát: A3.

 

                4. Portrét osoby nebo zvířete

                    Výtvarné zpracování portrétu osoby nebo zvířete, kterým může být někdo z rodiny, přítel, domácí mazlíček apod.

                    Použitá technika: kresba uhlem, lineární kresba tužkou nebo perokresba, malba pastelem nebo temperami.

                    Rozsah: minimálně 3 práce.

                    Formát: A3.

               

                5. Nefigurativní malba (abstrakce)

                   Použitá technika: malba pastelem, temperami nebo akvarelem.

                   Rozsah: minimálně 3 práce.

                   Formát: A3.

               

                6. Fotografické práce

                    Zpracování 5 fotografií prostorových objektů, kterými mohou být modely vlastních prací z keramiky, dřeva, papíru apod.

                    Fotografie budou tištěné.

                    Formát: minimálně 15 x 18 cm

 

Zájemce o studium si vybere čtyři témata ze šesti zadaných, která přinese zpracovaná v požadovaném formátu nejméně dvěma technikami, které jsou určené v zadání.

Za každé vybrané téma bude uchazeč hodnocen v rozsahu  0 - 15 bodů (celkem max. 60 bodů).

 

Vyhodnocení výsledků (kritérium / body)

I. Talentová zkouška

                a) Hodnocení prací (max. 60 bodů)

Zájemce o studium si vybere čtyři témata ze šesti zadaných a při pohovoru vysvětlí své tvůrčí záměry. Za každé téma bude uchazeč hodnocen v rozsahu  0-15 bodů (max. 60 bodů).

témata

1. zvolené téma

2. zvolené téma

3. zvolené téma

4. zvolené téma

body (hodnocení)

0 - 15

0 - 15

0 - 15

0 - 15

                b) Pohovor k talentové zkoušce (max. 10 bodů)

Při pohovoru bude zjišťován kulturní a společenský přehled uchazeče, jeho zájmy a aktivity.      

K pohovoru dojde bezprostředně po talentové zkoušce.

 

II. Studijní předpoklady

                1. Vysvědčení (max. 25 bodů)

 Společný celkový průměr z vysvědčení ze 7. a 8. třídy bude přepočten dle tabulky níže.

průměr známek

do 1,5

1,51 – 1,7

1,71 – 1,9

1,91 – 2,1

2,11 – 2,3

nad 2,3

hodnocení

25

20

15

10

5

0

                2. Mimoškolní a školní aktivity (max. 5 bodů)

Mimoškolní i školní aktivity na ZŠ, účast v soutěžích, činnost na ZUŠ.

 

Celkový počet bodů z přijímacího řízení

I. Talentová

zkouška

II. Studijní

předpoklady

Celkem

a) Hodnocení prací

b) Pohovor k TZ

1. Vysvědčení

2. Školní aktivity

 

0 - 60

0 - 10

0 - 25

0 - 5

0 - 100

 

Pořadí uchazeče         

Je stanoveno podle dosaženého počtu bodů (maximální počet je 100).

V případě, že podmínky přijímacího řízení splní více uchazečů, rozhoduje o jejich přijetí pořadí, které uchazeči získají na základě vyhodnocení výsledků přijímacího řízení. V případě rovnosti celkového počtu získaných bodů rozhoduje výsledek talentové zkoušky.

 

Vyhodnocení přijímacího řízení

V rámci přijímacího řízení proběhne talentová zkouška (hodnocení vlastní tvorby uchazeče).

Bezprostředně po talentové zkoušce dojde k pohovoru, který bude zaměřen na znalosti uchazeče z kulturně společenského prostředí.

Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky (I. část) zašle ředitel školy uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. 1. 2024. 

Jednotná přijímací zkouška se nekoná. 

Po posouzení všech dalších kritérií (II. část) zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů (hodnocení prvního až posledního přijatého uchazeče bude zveřejněno v anonymizované podobě) a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče, a to nejdříve 5. 2. 2024 a nejpozději 15. 2. 2024. 

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí bude zasláno na adresu uvedenou v přihlášce ke vzdělávání.  

 

Termín nahlédnutí do spisů

Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče má možnost využít svého práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním (nahlížení do spisu).

Termín nahlížení do spisu je stanoven na den 22. 1. 2024, a to v čase 9-12 a 13-15.30 hod.

 

Odvolání uchazeče

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne  doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím Střední odborné školy multimediální a propagační tvorby, s.r.o., Novomeského 2139, Praha 4, a rozhoduje o něm Odbor školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí odvolání obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí odvolání směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

V případě odvolání proti tomuto rozhodnutí je třeba uvést přesnou adresu a telefonický kontakt, případně také e-mail.                       

                                    

Zápisový lístek    

K potvrzení uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží jeden zápisový lístek na této základní škole.

Uchazeč, který není žákem základní školy (např. cizinec), získá lístek na krajském úřadě podle místa pobytu, případně sídla školy, na kterou se hlásí.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrzuje uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli školy (nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení).

Uchazeč se stává žákem školy od 1. 9. 2024, pokud splnil všechny předepsané podmínky, odevzdal zápisový lístek a podepsal smlouvu se zřizovatelem školy.

 

Přijímání cizinců

Cizincem se rozumí uchazeč, který se nevzdělával na české škole. Osoba dlouhodobě pobývající v zahraničí předkládá doklady o splnění povinné školní docházky (předloží dvě poslední vysvědčení, které dokládají docházku do školy po dobu 9 let), které předkládá jak v originálním znění, tak současně v úředně ověřeném překladu do českého jazyka.

Znalosti českého jazyka budou ověřeny rozhovorem během přijímací zkoušky.

Úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky (povinná školní docházka v délce 8 let) se dle § 108 školského zákona dokládá uznáním rovnocennosti nebo uznáním platnosti zahraničního vysvědčení v České republice.

Úspěšné ukončení základního vzdělání splněním povinné školní docházky v délce 9 let se dokládá originály vysvědčení + úředně ověřenými překlady.

Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky nebyl vydán jeden z výše uvedených dokladů, předloží tento doklad střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem, tj. prvním dnem školního roku.

Občané Evropské unie nedokládají oprávněnost pobytu.

Cizinci ze zemí mimo EU mohou dokládat oprávněnost pobytu až do zahájení vzdělávání (mohou předložit tento doklad střední škole nejpozději v den, kdy se stanou jejím žákem).

Uchazeči z Ukrajiny, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana, také dokládají vysvědčení z předchozího vzdělávání. Zákon umožňuje, že mohou tyto doklady zcela nebo z části nahradit čestným prohlášením. Čestné prohlášení tak bude například obsahovat informaci o tom, ve kterých předmětech a jakým počtem bodů byl žák hodnocen. Tím se zároveň doloží splnění školní docházky jako podmínky přijetí na střední školu.

Pokud uchazeč potřebnými doklady disponuje, doporučuje se upustit od požadavku úředního překladu dokumentů od účastníků řízení.

Pro uchazeče vždy platí podmínka doložení zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání od lékaře, působícího na území ČR. Doklad je nezbytné doložit nejpozději před vydáním rozhodnutí o přijetí.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

Ředitel školy rozhoduje o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, a to podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce.

Úpravu podmínek lze uplatnit pouze na základě doporučení vydaného školským poradenským zařízením a na základě předchozího informovaného souhlasu uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče.

V případě, že ŠPZ doporučí využití počítače nebo služeb podporující osoby, musí být informovaný souhlas učiněn ve škole po projednání s uchazečem nebo zákonným zástupcem, a to nejpozději 10 dní před konáním příslušné zkoušky.

Termín zveřejnění kritérií          

Termín pro zveřejnění kritérií přijímacího řízení je stanoven na 30. 9. 2023.

 

V Praze dne 26. 9. 2023                                                                Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D., MBA

                                                                                                                      ředitel školy