vzdělávací program

Výtvarnictví a užitý design

obor

82 – 41 – M / 17 Multimediální tvorba

přijímací řízení na školní rok

2021 / 22

 

Termín podání přihlášky            

do 30. 11. 2020.

 

Termín talentové zkoušky         

4. – 8. 1. 2021.

 

Počet přijímaných uchazečů

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 25.

 

Předpoklady přijetí      

Úspěšné ukončení základního vzdělávání (nutno předložit vysvědčení za poslední dva roky).

Prokázání vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti, které jsou důležité pro vzdělávání v oboru.

Podání přihlášky (pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky), a to v termínu do 30. 11. Součástí přihlášky musí být i souhlas zákonného zástupce nezletilého uchazeče.

 

Kritéria pro hodnocení uchazeče 

                I. Talentová zkouška (max. 60 bodů)

Zájemce o studium si vybere čtyři témata ze šesti zadaných a při pohovoru vysvětlí své tvůrčí záměry.

Za každé téma bude uchazeč hodnocen v rozsahu  0 - 15 bodů (max. 60 bodů).

                II.  Kulturně společenský přehled (max. 10bodů)

              Při pohovoru bude zjišťován kulturní a společenský přehled, jeho zájmy a aktivity.

              Hodnoceno max. 10 body.

                III. Studijní předpoklady:           

                a) Vysvědčení ze ZŠ (max. 20 bodů)

              Pro hodnocení vysvědčení je podstatný průměr známek z druhého pololetí 7. a 8. třídy.

                b) Mimoškolní a školní aktivity (max. 5 bodů)    

                 Mimoškolní i školní aktivity, účast v soutěžích, činnost na ZUŠ apod.

                c) Studijní zájem o Eduso (max. 5 bodů)

Hodnotí účast na zkouškách nanečisto, účast na DOD, pořadí školy na přihlášce apod.

 

Zadaná témata k talentové zkoušce

                1. Přírodní prvek

                Výtvarné zpracování přírodního prvku, kterým může být zajímavý kámen, větvička, suchý list,    

              zelenina apod.

               Použitá technika: kresba tužkou, perokresba, akvarel nebo pastel.

               Rozsah: minimálně 3 práce. Formát: A3.

               

                2. Předmět denní potřeby

                Výtvarné zpracování předmětu denní potřeby, kterým může být bota, nůžky a kleště, mlýnek    

               nebo starobylá konvice apod.

               Použitá technika: kresba uhlem, perokresba, malba akvarelem nebo temperami.

               Rozsah: minimálně 3 práce. Formát: A3.

               

                3. Můj pokoj

                Perspektivní zpracování pohledu do vlastního pokoje, který bude proveden se všemi detaily.

              Použitá technika: kresba tužkou, lineární perokresba, barevná kresba nebo malba.

              Rozsah: minimálně 3 práce. Formát: A3.

               

                4. Portrét osoby nebo zvířete

                Výtvarné zpracování portrétu osoby nebo zvířete, kterým může být někdo z rodiny, přítel,    

              domácí mazlíček apod.

              Použitá technika: kresba uhlem, lineární kresba tužkou nebo perokresba, malba pastelem   

              nebo temperami.

             Rozsah: minimálně 3 práce. Formát: A3.

               

                5. Nefigurativní malba (abstrakce)

              Použitá technika: malba pastelem, temperami nebo akvarelem.

              Rozsah: minimálně 3 práce. Formát: A3.

               

                6. Fotografické práce

                Zpracování 5 fotografií prostorových objektů, kterými mohou být modely vlastních prací   

              z keramiky, dřeva, papíru apod.

               Fotografie budou tištěné.

               Formát: minimálně 15 x 18 cm

 

Zájemce o studium si vybere čtyři témata ze šesti zadaných, která přinesou zpracovaná

v požadovaném formátu nejméně dvěma technikami, které jsou určené v zadání.

Za každé vybrané téma bude uchazeč hodnocen v rozsahu  0 - 15 bodů (celkem max. 60 bodů).

 

Bodový systém vyhodnocení výsledků (kritérium / body)

 

I. Talentová zkouška (max. 60 bodů)

                Zájemce o studium si vybere čtyři témata ze šesti zadaných a při pohovoru vysvětlí své tvůrčí                 záměry. Za každé téma bude uchazeč hodnocen v rozsahu  0 - 20 bodů (max. 60 bodů).

 

témata

1. zvolené téma

2. zvolené téma

3. zvolené téma

4. zvolené téma

body (hodnocení)

0 - 15

0 - 15

0 - 15

0 - 15

 

II. Kulturně společenský přehled (max. 10 bodů)

                Při pohovoru bude zjišťován kulturní a společenský přehled, jeho zájmy a aktivity.

III. Studijní předpoklady

                a) Vysvědčení (max. 20 bodů)

                Pro hodnocení vysvědčení je podstatný průměr známek z druhého pololetí 7. a 8. třídy.

 

průměr známek

do 1,5

1,51 – 1,7

1,71 – 1,9

1,91 – 2,1

2,11 – 2,3

nad 2,3

hodnocení

20

16

12

8

4

0

 

                b) Aktivity na ZŠ (max. 5 bodů)

                Mimoškolní i školní aktivity, účast v soutěžích, činnost na ZUŠ apod.

                c) Studijní zájem o Eduso (max. 5 bodů)

                Hodnotí účast na zkouškách nanečisto, účast na DOD, pořadí školy na přihlášce apod.

 

Celkový počet bodů z přijímacího řízení

I. Talentová zkouška

II. Kulturně spol. přehled

III. Studijní předpoklady

Celkem

0 - 60

0 – 10

0 - 30

0 - 100

 

Minimální počet bodů pro přijetí          

70

 

Pořadí uchazeče         

Je stanoveno podle dosaženého počtu bodů (maximální počet je 100).

V případě, že podmínky přijímacího řízení splní více uchazečů, rozhoduje o jejich přijetí pořadí, které uchazeči získají na základě vyhodnocení výsledků přijímacího řízení. V případě rovnosti celkového počtu získaných bodů rozhoduje výsledek talentové zkoušky.

 

Vyhodnocení přijímacího řízení

V rámci přijímacího řízení proběhne talentová zkouška, ústní pohovor a vyhodnocení studijních předpokladů.

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů  (hodnocení prvního až posledního přijatého uchazeče bude zveřejněno v anonymizované podobě). 

Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna 2021. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení. Jednotná přijímací zkouška se nekoná. 

 

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období

od 5. února do 15. února 2021. 

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí bude zasláno na adresu uvedenou v přihlášce ke vzdělávání.  

 

Termín nahlédnutí do spisů

Po vydání rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí má zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče možnost využít svého práva na nahlížení do spisu. Termín nahlížení do spisu je stanoven na den 25. 1. 2021), a to v čase od 13:00 do 16:00.

 

Odvolání uchazeče

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne  doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím sekretariátu Střední odborné školy multimediální a propagační tvorby, Novomeského 2139, Praha 4, a rozhoduje o něm Odbor školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29,

111 21 Praha 1.

Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí odvolání obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí odvolání směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

V případě odvolání proti tomuto rozhodnutí je třeba uvést přesnou adresu a telefonický kontakt, případně také e-mail.                       

                                           

Zápisový lístek    

K potvrzení uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží jeden zápisový lístek na této základní škole.

Uchazeč, který není žákem základní školy (např. cizinec), získá lístek na krajském úřadě podle místa pobytu, případně sídla školy, na kterou se hlásí.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrzuje uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli školy (nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení).

 

Přijímání cizinců

Jejich znalosti českého jazyka budou ověřeny rozhovorem. Za cizince se přitom rozumí uchazeč, který se nevzdělával na české škole. Dále musí předložit nostrifikaci předchozího vzdělávání a do českého jazyka přeložená a ověřená vysvědčení za poslední dva roky studia.

 

Termín zveřejnění kritérií         

Kritéria přijímacího řízení byla zveřejněna dne 11. 9. 2020.