Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Kamerový systém

Kamerový systém a zásady ochrany osobních údajů

 

Naše škola zpracovává osobní údaje pořízené kamerovým systémem v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

 

Naše škola je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  1. ochrany majetku osob před krádežemi, ochrany majetku školy, ochrany osob, zejména žáků a zaměstnanců školy, jakož i ochrany před jinou protizákonnou či trestnou činností, 
  2. prevence proti nežádoucím jevům, zejména proti vstupu nežádoucích osob a jejich neoprávněnému zdržování se v objektu školy a proti vandalismu.

Zpracovávány budou údaje z kamerového systému spočívající v záznamu pořizovaných záběrů, které budou využity k identifikaci fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním (viz výše). Rozsah zpracovávaných údajů bude spočívat pouze v zaznamenávání fyzických osob na určitých přesně stanovených místech. Naše škola nebude zpracovávat údaje týkající se adresných a identifikačních údajů ani citlivé údaje, ani popisné údaje.

Vaše osobní údaje můžeme nebo musíme  poskytnout:

  1. státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy škole poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jedná se zejm. o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení apod.
  2. dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu práv školy, např. pojišťovnám, soudům, orgánům činným v trestním řízení, případně orgánům státní správy či samosprávy projednávajícím přestupky; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je u venkovních kamer 7 dnů. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to za splnění podmínek stanovených v příslušných ustanoveních GDPR.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

V Praze 18. 9. 2019.