Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Zásady ochrany osobních údajů

 

dle čl. 12 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR}, (dále jen „Zásady")

Tyto Zásady stanovují základ, podle kterého budeme jako škola zpracovávat jakékoli osobní údaje, které jsme od Vás získali nebo nám v budoucnu poskytnete. Zavazujeme se, že budeme chránit a respektovat Vaše právo a právo Vašich dětí na soukromí. Uplatňujeme přehledný přístup k vysvětlení našich postupů k ochraně osobních údajů tak, jak to doporučují dozorové orgány.

 

INFORMACE, KTERÉ O VÁS A VAŠICH DĚTECH SHROMAŽĎUJEME

Můžeme o Vás a Vašich dětech shromažďovat a zpracovávat údaje za účelem efektivního fungování v oblasti poskytování vzdělávání dětí ve smyslu školského zákona, dále při službách souvisejících se vzděláváním dle zvláštních předpisů (přestupky, vyšetření) a v souvisejících jiných službách dle udělených souhlasů se zpracováním osobních údajů. Některé z těchto informací nám můžete poskytnout například jako zákonní zástupci při přijímání dětí ke studiu, při poskytování vzdělání nebo komunikaci s námi.

 

Osobní údaje zpracováváme za těmito účely a na základě těchto důvodů:

1.      Pro vzdělávací a bezpečnostní účely, a to na základě zejména školského zákona. Jedná se o zákonný požadavek.

2.      Pro vzdělávání dle zvláštních předpisů - OSPOD, vyšetření v pedagogickopsychologické poradně, absence, přestupky, zdravotní způsobilost, evidence úrazů. Jedná se o zákonný požadavek.

3.      Pro vyšetřování protiprávního jednání a jiných porušení řádu, na základě souvisejících zvláštních předpisů. Jedná se o zákonný požadavek.

4.      Nad rámec zákonných požadavků evidujeme osobní údaje na základě Vámi udělených souhlasů se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas školu opravňuje ke zveřejňování fotografií, zveřejňování prací žáků, umístění žáků v soutěžích či olympiádách, konání výletů, zájezdů, umožňuje ochranu zdraví a majetku.

 

Osobní údaje jsou ukládány takto:

1.      Povinné údaje vyplývající ze školského zákona budou ukládány v zákonných lhůtách a dle skartačního řádu skartovány nebo předány státnímu oblastnímu archivu.

2.      Ostatní údaje po dobu platnosti uděleného Souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

SDĚLOVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Vaše osobní údaje jsou předávány těmto druhům subjektů: zdravotnická zařízení, pedagogicko­psychologické poradny, účetní, poskytovatel IT systému a úložiště, poskytovatel e-mailu. Osobní údaje můžeme také sdílet s třetími stranami, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika, pokud to vyžaduje zákon a kde to je nutné pro soudní řízení nebo abychom ochránili práva či majetek. V ostatních případech můžeme osobní údaje poskytnout třetím stranám pouze na základě Vámi podepsaného Souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

KDE UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A ZABEZPEČENÍ DAT

Údaje, které od Vás shromažďujeme, jsou uchovávány a zpracovány v rámci Evropského hospodářského prostoru. Při výjezdech do zemí mimo EU se řídíme pokyny Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Přijali jsme v přiměřeném rozsahu technická a organizační opatření a učinili veškeré další kroky nezbytné k tomu, abychom zajistili, že se s Vašimi osobními údaji a osobními údaji Vašich dětí bude zacházet bezpečně a podle těchto zásad.

Za heslo, které Vám umožní přistupovat k určitým částem našich webových stránek, jste zodpovědní, držte ho proto v tajnosti. Přenos informací prostřednictvím internetu není nikdy zcela bezpečný. Ačkoli se budeme co nejvíce snažit Vaše osobní údaje chránit, bezpečnost údajů přenášených přímo Vámi na naši stránku zaručit nemůžeme.

 

VAŠE PRÁVA

Je-li to v daném případě relevantní, máte mnohá práva podle právních předpisů na ochranu osobních údajů včetně práva vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, práva přistupovat a nahlížet do osobních údajů dle čl. 15 GDPR, které jsou o Vás drženy; můžete nás také požádat, abychom učinili jakékoli nezbytné změny pro zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti dle čl. 16 GDPR; dále můžete omezit rozsah takto zpracovávaných osobních údajů dle čl. 18 GDPR; požádat o přenos vašich osobních údajů k jiné škole dle čl. 20 GDPR anebo máte právo na výmaz svých osobních údajů, tedy tzv. "být zapomenut" dle čl. 17 GDPR. Rovněž máte právo odvolat svůj udělený souhlas se zpracováním osobních údajů a také právo podat proti tomuto zpracování stížnost u dozorového úřadu ÚOOÚ dle čl. 77 GDPR.

ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v těchto našich Zásadách učinit, budou publikovány na našich webových stránkách, a bude-li to vhodné, upozorníme vás na tuto změnu rovněž e-mailem.

 

KONTAKTUJTE NÁS

Veškeré komentáře, dotazy a žádosti týkající se našeho použití Vašich osobních údajů nebo osobních údajů Vašich dětí, případně požadavky na uplatnění jakýchkoli Vašich práv směřujte na naši e-mailovou adresu, případně nás kontaktujte jakkoli prostřednictvím kontaktů na našich webových stránkách.

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je David Tefr, e-mail: david.tefr@eduso.cz, tel.: 773 666 135.