Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Ochrana OÚ GDPR

 

                                                   Ochrana osobních údajů (GDPR)

na základě nařízení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

 

Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby s.r.o., Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00, IČO 27185753, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech pro  vedení dokumentace školy.

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončen.

 

Výše vymezené údaje se dále v souladu s ustanovením §28 odst. 5 školského zákona předávají MHMP odbor školství a mládeže. Předávání dat dále upravuje vyhláška č. 364/2005Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění pozdějších předpisů, zejména vyhlášky č. 202/20169 Sb.

Dále se údaje předávají Centru pro zajišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), zřízeném zřizovací listinou vydanou MŠMT v souladu s ustanovením § 80 odst. 2 a § 169 a zákona č. 561/2004Sb.

 

 Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky ID  itu45av, emailem na adrese info@eduso.cz nebo poštou na adrese Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby s.r.o., Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

Škola vydala s platností od 1. 5. 2018 „Směrnici o ochraně osobních údajů“, vycházející ze směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR). Tato směrnice je k nahlédnutí na sekretariátě a ve sborovně školy

 

Jmenovaným pověřencem pro školu je David Tefr, email: tefr@post.cz,

k zastižení v kabinetu ekonomiky a přírodních věd,   každé pondělí 8:50 - 9:35