Zařazení odborné praxe do ročníku                                                                            

                                                               Filmová a animační tvorba

 

pořadí

ročník

předmět

učitel

obsah

zařazení

 

 

 

 

 

 

1.

 

II.

ANM

To, Mt

gif  nebo

loutková animace

květen

2.

 

III.

FLM

Bř, Bu

filmový formát na vybrané téma

leden

3.

 

III.

ANM

To, Mt

3D model nebo

animovaná vizitka

květen

4.

 

IV.

FLM

Bř, Bu

hraný film (kolektiv)

říjen

5.

IV.

ANM, FLM

To, Mt, Bř, Bu

realizace maturitní práce

březen

 

                                                              Fotografie a média

 

pořadí

ročník

předmět

učitel

obsah

zařazení

 

 

 

 

 

 

1.

 

II.

DIF

Ří

sportovní fotografie nebo

módní fotografie

květen

2.

 

III.

FOT

Nv

fotografie v médiích

leden

3.

 

III.

FOT

Nv

portrétní fotografie nebo

kreativní fotografie na téma “Jídlo“

květen

4.

 

IV.

FOT

Nv

dokumentární fotografie

říjen

5.

 

IV.

FOT

Nv, Ří

realizace maturitní práce

březen

 

                                                               Výtvarnictví a užitý design

 

pořadí

ročník

předmět

učitel

obsah

zařazení

 

 

 

 

 

 

1.

 

II.

TAM

Ko

od 1. 9. 2020

květen

2.

 

III.

DES

Ja

od 1. 9. 2020

leden

3.

 

III.

RAN

GE

od 1. 9. 2020

květen

4.

 

IV.

RAN

Ge

od 1. 9. 2020

říjen

5.

 

IV.

RAN

Ge

realizace maturitní práce

březen

 

 

Obecné cíle

Odborná praxe je odborným předmětem praktického zaměření, ve kterém žáci vykonávají různé praktické činnosti profesního charakteru.

Soustředění hodin do týdenního bloku umožňuje zajímavější formou a tvůrčím způsobem připravovat žáky k výkonu profese a k samostatnosti při práci, propojovat znalosti a dovednosti z více předmětů

Žáci zpracovávají poměrně náročná zadání, která odpovídají skutečné činnosti odborníka v dané profesi, a při němž rozvíjejí dovednosti, vědomosti a schopnosti žáků klíčových pro jejich další profesní činnost


Charakteristika

Odborná praxe má praktické zaměření, ve kterém žáci vykonávají praktické činnosti profesního charakteru. Praxe je organizačně realizována a zajišťována školou (učitelé odborných předmětů) v rozsahu pěti týdnů během celého studia. Žáci se při ní bezprostředně zapojují pod vedením pověřeného odborného učitele do činností, které přímo odpovídají studovanému oboru. Tuto souvislou odbornou praxi povinně absolvují všichni žáci druhého až čtvrtého ročníku uměleckého oboru 82-41-M/17 Multimediální tvorba.

 

Pojetí praxe (strategie)

Jednou z forem odborné praxe je i profilová odborná praxe v rámci vzdělávání ve škole, která je zaměřena na praktické činnosti a dovednosti, které souvisí s odbornými profilovými předměty.

Výuka je organizována nejen tak, že žáci v těchto předmětech zpracují určité zadání či projekt (konkrétní úkol), ale že sami připraví a realizují jeho prezentaci (např.: zpracování svých prací pro své portfolio, výstavu či propagaci organizace; realizace části maturitní práce apod.)

 

Hodnocení odborné praxe

Výsledkem profilové odborné praxe je v obecné rovině schopnost žáka přenést myšlenku a nápad do nějaké formy umělecké tvorby. Konkrétním výsledkem je pak práce či soubor prací z oblasti výtvarnictví, designu, fotografie, animace, filmu apod.

Výsledky hodnocení tvorby žáků, která je realizována při praxi, jsou zahrnuty do pololetní klasifikace odborných předmětů.

 

Směřování praxe

Při praxi jsou rozvíjeny prakticky všechny klíčové dovednosti. Z nich však nejvíce se rozvíjí schopnosti žáků, které jsou nezbytné pro práci v pracovním kolektivu, pro samostatné rozhodování a přijímání odpovědnosti za řešení stanovených úkolů.
Odborná praxe přispívá k realizaci průřezového tématu Člověk a svět práce, protože jsou při ní rozvíjeny všechny klíčové dovednosti., z nichž nejdůležitější jsou takové, které umožní absolventovi úspěšně se prosadit na trhu práce i v životě. 
 

Vedoucí praxe

Vedoucími odborné praxe jsou odborní učitelé, kteří vyučují příslušný předmět. Pro konkrétní praxi vždy zpracují projekt včetně harmonogramu činností, zajistí jeho realizaci i jeho vyhodnocení.