TÉMATA  MATURITNÍ  PRÁCE  VČETNĚ  PŘÍLOHY  K  ZADÁNÍ

 

                                 

1. Znělka a propagace festivalu                                          

Zadání
Kompletní propagační řešení dané akce. Všechny části projektu musí být koncepčně a výtvarně jednotné a snadno identifikovatelné. Celý vizuální styl festivalu - plakát, leták, pozvánka, stojan (vizualizace v nafoceném prostředí), program, reklamní předměty (tričko, přívěšek, propiska, placka), jednoduchý návrh webu.

Části zadání  

znělka festivalu (min. stopáž 00:00:40, formát DV PAL normal  (720:576) nebo  DV PAL widescreen (1024:576, 72dpi, 25fps);  

znělka může být realizovaná libovolnou technologií 2D animace, 3D animace, hraného filmu nebo jejich kombinací;                                             

     1. průzkum tématu (formou webových odkazů nebo souboru obrázků)

     2. storyboard (s popisy času a děje, velikosti záběrů)

     3. návrh výtvarného a technického řešení znělky

     4. layout znělky nasazený na hudbu (případně na mluvený komentář), návrhy vizuálního stylu festivalu

     5. konečná realizace - znělka na DVD s obalem a potiskem, několik variant tiskovin, vizualizace v nafoceném prostředí

 

 

 

                              

2.   Propagace sportovní akce                                               

Zadání

Kompletní propagační řešení dané akce. Všechny části projektu musí být koncepčně a výtvarně jednotné a snadno identifikovatelné. Celý vizuální styl festivalu - plakát, leták, pozvánka, stojan (vizualizace v nafoceném prostředí), program, reklamní předměty (tričko, přívěšek, propiska, placka), jednoduchý návrh webu.  

Části zadání             
znělka (min. stopáž 00:00:40, formát DV PAL normal (720:576) nebo DV PAL widescreen (1024:576, 72dpi, 25fps);  

znělka může být realizovaná libovolnou technologií 2D animace, 3D animace, hraného filmu nebo jejich kombinací;

     1. průzkum tématu (formou webových odkazů nebo souboru obrázků)

     2. storyboard (s popisy času a děje, velikosti záběrů)

     3. návrh výtvarného a technického řešení znělky

     4. layout znělky nasazený na hudbu (případně na mluvený komentář), návrhy vizuálního stylu sportovní akce

     5. konečná realizace - znělka na DVD s obalem a potiskem, několik variant tiskovin, vizualizace v nafoceném prostředí, maskot

 

 

  

                            

3. Dokumentární film                                      

Zadání

Dokumentární film, jehož hlavním cílem je zprostředkování a dokumentace skutečnosti, specifických technik natáčení – snímání volnou kamerou z ruky, skrytou kamerou, kontaktního snímání zvuku, improvizované reakce na probíhající událost.

Možnost natočit i fiktivní dokument.   

Části zadání        

stopáž  5 - 15 min, formát DV PAL normal (720:576) nebo DV PAL widescreen (1024:576, 72dpi, 25fps);

     1. psaný námět, seznam respondentů s předpokládaným vztahem k problematice

     2. bodový scénář

     3. konečná realizace - na DVD s obalem a potiskem, filmový plakát, pozvánka do kina

     4. písemná i ústní obhajoba vaší práce

 

 

 

                              

4.  Hudební klip                                              

Zadání 

Rytmická obrazová montáž či animace střihaná na hudbu. Součást práce je návrh plakátu a pozvánky na koncert interpreta, návrh cd s obalem a bookletem.

Části zadání      

min. stopáž 00:03:00 (podle délky skladby), formát DV PAL normal (720:576) nebo  DV PAL widescreen (1024:576, 72dpi, 25fps);

návrh plakátu a pozvánky na koncert interpreta, návrh CD s obalem a bookletem;

1. storyboard (s popisy času, přibližného děje), informace o interpretovi a skladbě

2. návrh výtvarného a technického řešení klipu (fotky, 3D vizualizace, 2D kresby)

3. layout nasazený na hudbu

4. konečná realizace -  DVD s obalem a potiskem, několik variant tiskovin

5. písemná i ústní obhajoba práce

 

Klip může být realizován libovolnou technologií 2D animace, 3D animace, hraného filmu nebo jejich kombinací.

 

 

 

                              

5. Reklamní kampaň na činnost neziskové organizace                                               

Zadání

Výzva k podpoře organizace, která se tímto problémem zaobírá. Podle činnosti a charakteru společnosti pro ni vytvořit plakát, banner, vizitku společnosti, reklamní předměty- tričko, placka, hrnek, přívěšek.

Části zadání:                      

reklamní spot, min. stopáž 00:01:30, formát DV PAL normal (720:576) nebo DV PAL widescreen (1024:576, 72dpi, 25fps);

     1. storyboard, psaný námět (synopse) a z něj vyplývající grafické řešení

     2. návrh výtvarného a technického řešení reklamy (fotky, modely ve 3D, kresby)

     3. layout reklamy nasazený na hudbu, nahraný komentář, návrhy vizuálního stylu (plakát),

     4. konečná realizace - DVD s obalem a potiskem, několik variant tiskovin

     5. písemná obhajoba práce 

     6. informace o činnosti neziskové organizace

 

 

 

                              

6.  Hraný či trikový film                                          

Zadání

Autorský film, definovaný atmosférou a prostředím, kam bude dílo situováno. Například vesmír, budoucnost či alternativní historie. 

Části zadání 

min. stopáž 5 – 10 min, formát DV PAL normal  (720:576) nebo DV PAL widescreen (1024:576, 72dpi, 25fps)

     1. psaný námět, popis děje a charakteristika postav, storyboard (s popisy času, velikosti záběrů, přibližného děje)

     2. návrh výtvarného a technického řešení (fotky, 3D vizualizace, 2D kresby)

     3. layout nasazený na hudbu, komentář

     4. konečná realizace - DVD s obalem a potiskem, storyboard, filmový plakát     5. písemná obhajoba maturitní práce


 

 

 

PŘÍLOHA  K  ZADÁNÍ  TÉMAT Z  AVT

 

Cíl práce              

Maturitní prací (MP) a její obhajoby před maturitní komisí se ověřují dovednosti žáka obsahově i formálně a s velkou kreativitou zpracovat zadání maturitní práce.
Při jejím posuzování se hodnotí schopnosti žáka pracovat s různými grafickými programy a úroveň jeho dovedností aplikovat získané vědomosti. Účelem je tedy osvědčit, že žák pochopil danou problematiku, a že je schopen jejího komplexního zpracování s osobním tvůrčím přístupem.

Při obhajobě se pak hodnotí hlavně jeho schopnost prezentovat svoji práci a obhájit ji před zkušební maturitní komisí.

 

Termín odevzdání práce

Žák má na vypracování maturitní práce nejméně jeden měsíc. MP pak odevzdá ZŘŠ nebo do sekretariátu školy do termínu uvedeném v zadání práce.

Pokud žák maturitní práci neodevzdá v termínu bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.

V případě uznání omluvy určí ředitel školy na žádost žáka náhradní termín (náhradní termín maturitní zkoušky).

 

Pravidla pro užití textu     

velikost písma

12

řádkování

1,5

typ písma

Times New Roman

okraje stránek – levý

3 cm

okraje stránek – pravý

2,5 cm

okraje stránek – horní a dolní

2 cm

 

Stránky jsou průběžně číslovány arabskými číslicemi. Uspořádání textu musí být logické a přehledné.

 

Posudek maturitní práce 

Vedoucí práce a oponent zabezpečí včasné vypracování posudku MP. Posudky jsou předány žákovi a členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby.

 

Konzultace

Při vlastním zpracování MP je potřebné počítat s dostatečnou časovou rezervou tak, aby bylo možné ještě před stanoveným termínem odevzdání práce odstranit možné nedostatky. Doporučuje se tedy, aby žák na své práci pracoval průběžně a svému vedoucímu jednotlivé části odevzdával k přečtení postupně.

 

Počet vyhotovení

Jedno vyhotovení včetně CD.

 

Požadavky             
Odevzdání maturitní práci ve vytištěné podobě (případně v podobě prostorové makety) a současně v elektronické podobě (CD). Listinná a elektronická podoba musí být totožné.

Dodržení stanoveného rozsahu práce.

 

Kritéria hodnocení práce

Zhotovení maturitní práce v plném rozsahu zadání (splnění cíle).
Kreativita a originalita zpracování zadaného tématu.
Úroveň obsahové části projektu; sladění obsahové a formální stránky.
Možnost uplatnění projektu v praxi (v souvislosti s finanční náročností celého projektu).
Schopnost tvorby a práce se střihovými, zvukovými a  grafickými programy.
Grafická úroveň práce.
Formální úroveň práce.