Kritéria přijímacího řízení vzdělávacího programu Art management a produkce (AMP)

 

 

Předpoklady přijetí           

Úspěšné ukončení základního vzdělávání (nutno předložit doklad o řádném ukončení docházky nebo ukončení

8. ročníku ZŠ a předložení výpisu vysvědčení z 1. pololetí 9. ročníku).

Prokázání vhodných schopností, vědomostí a zájmů, které jsou důležité pro obor.

Podání přihlášky (pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky).

 

Kritéria pro hodnocení uchazeče   

Výsledky jednotné zkoušky (písemný test MŠMT z matematiky a českého jazyka a literatury).

Hodnocení znalostí uchazeče vyjádřené na vysvědčení z předchozího vzdělávání.

Všeobecný rozhled uchazeče a jeho předpoklady ke vzdělávání (výsledky hodnocení dosažené při přijímacím pohovoru).

Hodnocení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče v návaznosti na profilaci oboru vzdělání a charakter školy (doložení zájmu o obor vlastními výtvarnými, fotografickými a dalšími pracemi).

 

Bodový systém vyhodnocení výsledků

1.

 

Výsledky jednotné zkoušky (písemný test MŠMT z ČJL a MAT)

0 - 60

2.

 

Hodnocení ze základní školy (vysvědčení)

0 - 5

3.

 

Všeobecný rozhled uchazeče a jeho předpoklady ke vzdělávání

0 - 5

4.

 

Zájem a schopnosti uchazeče v návaznosti na profilaci oboru

0 - 30

 

Pořadí uchazeče   

Je stanoveno podle dosaženého počtu bodů (minimálně 60 bodů pro přijetí;, maximální počet je 100).

V případě, že podmínky přijímacího řízení splní více uchazečů, rozhoduje o jejich přijetí pořadí, které uchazeči získají na základě vyhodnocení výsledků přijímacího řízení.

          

Vyhodnocení přijímacího řízení

Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Uchazeč je přijat ke studiu, pokud splnil všechny předepsané podmínky a podepsal smlouvu se zřizovatelem školy.

Uchazeč, kterému bylo doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, musí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdit způsobem podle § 60a (viz Zápisový lístek).

 

Zápisový lístek    

K potvrzení uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží jeden zápisový lístek na této základní škole.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrzuje uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli školy (nejpozději do 10 pracovních dnů po přijímacím řízení ).