Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Podniková ekonomika a marketing

 

 

                                             OTÁZKY  K ÚSTNÍ  MATURITNÍ ZKOUŠCE     

 

1.         Marketing a jeho význam

Význam pojmu marketing a jeho funkce.

Historický vývoj marketingových koncepcí.

Soudobá sociální koncepce a její význam.

Marketingový mix – model 4P a 4C.

 

2.         Marketingové pojetí produktu a jeho životní cyklus

Marketingové pojetí produktu a jeho vrstvy (úrovně).

Životní cyklus produktu a jeho stádia.

Analýza prodejního portfolia produktu.

Analýza nabídky produktů.

 

3.         Výrobní a prodejní sortiment produktů

Šířka a hloubka výrobního a prodejního sortimentu.

Sortiment služeb a vztahy na trhu.

Rozšiřování sortimentu – inovace.

Podmínky stažení produktu z trhu.

 

4.         Cena a její tvorba

Cena jako nástroj marketingového mixu.

Vztah nabídky, poptávky a ceny.

Subjektivní a specifická tvorba ceny produktu.

Cenové slevy a jejich druhy.

 

5.         Rozšířený marketingový mix

People – zaměstnanci jako marketingový nástroj.

Procesy – význam procesů ve službách.

Prostředí – prostor/provozovna jako součást marketingové komunikace.

Packaging výrobků a služeb.

 

6.         Místo prodeje a distribuce 

Hlavní úkoly distribuce.

Distribuční cesty a jejich uspořádání.

Zásady řízení distribuce, výběr distribučních cest.

Obchodní triky v maloobchodě a velkoobchodě.

 

7.         Marketingová komunikace

Charakteristika marketingové komunikace.

Druhy komunikace a jejich význam v marketingu.

Charakteristika nástrojů komunikačního mixu.

Moderní formy komunikačního mixu.

 

8.         Vztahy s veřejností, osobní prodej, přímý marketing a podpora prodeje

Public relations – význam a funkce, rozdíl mezi PR a reklamou.

Formy podpory prodeje a jejich funkce.

Přímý marketing.

Osobní prodej.

 

 9.        Reklama a online marketing

 Druhy reklamy, funkce reklamy.

 Etický kodex reklamy. Regulace reklamy.

 Výběr druhu reklamního média, způsoby kalkulace rozpočtu reklamy.

 Online marketing.

 

10.       Cílený marketing

Cílová skupina zákazníků.

Segmentace trhu, nákupní chování zákazníků.

Faktory ovlivňující nákupní chování zákazníků.

Typy cílových skupin zákazníků.

 

11.       Marketingový výzkum

Marketingová informační soustava.

Marketingový výzkum a jeho zaměření.

Oblasti využití marketingového výzkumu.

Metody sběru primárních a sekundárních informací.

 

12.       Marketing neziskových organizací; marketingový plán

Specifika marketingu v neziskovém sektoru.

Marketingové strategie v neziskové organizaci.

Tvorba marketingového plánu.

Brand versus performance marketing.

 

13.       Podnik

Charakteristika, členění.

Obchodní společnosti, vznik, popis, zánik, likvidace a bankrot.

            

14.       Živnostenské podnikání

Druhy živností, vznik a zánik.

Povinnosti podnikatele.

Živnostenská kontrola.

 

15.       Majetek podniku                                                     

Význam, členění, charakteristika.

Oběžný majetek, členění, oceňování, inventarizace.

Dlouhodobý majetek, členění, oceňování, opotřebení, vyřazení.

 

16.       Zásobovaní podniku                        

Zásoby, členění, význam.

Zásobovací činnosti podniku,

Ocenění, evidence zásob.

 

17.     Personální činnost podniku

Trh práce, nezaměstnanost a její řešení.

Personální činnosti podniku.

Statistika zaměstnanců, produktivita práce.

 

18.       Financování podniku

Finanční zdroje, členění.

Hospodářský výsledek, výpočet, změny, rozdělování.

Úvěry, členění, úrok, RPSN.

 

19.       Rozpočetnictví a finanční analýza

Rozpočet aktiv a pasiv.

Rozpočet nákladů a výnosů.

Finanční analýza, zdroje, ukazatele, význam.

 

20.       Evidence ekonomických činností 

Druhy evidence ekonomických činností; zásady evidence.

Uživatelé, význam evidence.

Účetní doklady, náležitosti, vyhotovování, oběh.

 

21.       Daňový systém ČR

Členění, plátce a poplatník, význam.

Přímé a nepřímé daně, charakteristika.

Vliv daní na ekonomiku podniku.

 

22.       Bankovnictví a pojišťovnictví

Banky a jejich činnost.

ČNB, význam pro ekonomiku.

Členění pojištění.

Činnost pojišťoven, jejich význam.

 

23.       Pracovní poměr a odměňování zaměstnanců     

Pracovní poměr, pracovní smlouva.

Dohody o pracovní činnosti mimo pracovní poměr.

Pracovní doba, překážky v práci, dovolená, pracovní cesty. 

Mzda, složení, zdanění.

 

24.       Hospodářská politika

Subjekty, jejich činnost, význam.

Cíle, magický čtyřúhelník.

Nástroje.

Státní rozpočet.

 

Otázka určená jen pro vzdělávací program Art management a produkce

 

25.       Smluvní a závazkové vztahy podniku

Smluvní vztahy, smlouvy, náležitosti, druhy.

Vznik závazků, ekonomické a daňové dopady jejich řešení.

 

 

 

Praha  2. 10. 2023                                                    Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D., MBA

                                                                                                        ředitel školy