Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Kritéria přijímacího řízení (FAM)

 

vzdělávací program

Fotografie a média 

obor

82 – 41 – M / 17 Multimediální tvorba

přijímací řízení na školní rok

2024/2025

 

Termíny             

Termín podání přihlášky je do 30. 11. 2023.

Termín talentové zkoušky je 3. – 11. 1. 2024. Náhradní termín talentové zkoušky je 17. 1. 2024.

 

Počet přijímaných uchazečů

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 26.

 

Předpoklady přijetí       

 Úspěšné ukončení základního vzdělávání (nutno předložit vysvědčení za poslední dva roky, tzn. ze 7 a 8. ročníku ZŠ).

 Prokázání vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti, které jsou důležité pro vzdělávání v oboru.

 Podání přihlášky (pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky), a to v termínu do 30. 11. 2023. Součástí přihlášky musí být i souhlas zákonných zástupců nezletilého uchazeče a lékařský posudek zdravotní způsobilosti.

 

Kritéria pro hodnocení uchazeče 

                I. Talentová zkouška (max. 70 bodů)

                               a) Hodnocení prací (max. 60 bodů)

                                   Zájemce o studium si vybere čtyři témata ze šesti zadaných a při pohovoru vysvětlí své tvůrčí záměry.

                                   Za každé téma bude uchazeč hodnocen v rozsahu 0-15 bodů.

                               b) Pohovor k talentové zkoušce (max. 10 bodů)

                                    Při pohovoru bude zjišťován kulturní a společenský přehled uchazeče, jeho zájmy a aktivity.

                                    K pohovoru dojde bezprostředně po talentové zkoušce. Hodnoceno max. 10 body.         

               

                II. Studijní předpoklady (max. 30 bodů)

                                1. Vysvědčení ze ZŠ (max. 25 bodů)

                                   Společný celkový průměr z vysvědčení ze7. a 8. třídy bude přepočten dle tabulky níže.     

                                2. Mimoškolní a školní aktivity (max. 5 bodů)

                                   Mimoškolní i školní aktivity, účast v soutěžích, činnost na ZUŠ apod.

 

Zadaná témata k talentové zkoušce

                1. Architektura                

                   Série minimálně 5 fotografií moderní architektury a zároveň série minimálně 5 fotografií              

                   barokní architektury.

                2. Portrét

                    Série minimálně 5 odlišných portrétních fotografií, kde bude výraznou formou figurovat       

                    světlo (např. přímé světlo, kreativní stíny na tváři, protisvětlo, barevné světlo, světelné

                    odrazy apod.). Ceněna bude kreativita provedení a vzájemná sladěnost díla. V případě série

                    autoportrétu by měl styl provedení symbolizovat osobnost autora, jeho záliby, charakter či

                    celkové osobnostní rysy.

                 3. Krajinářská fotografie

                    Série minimálně 3 fotografií krajiny focené v tzv. „modré hodince“ a 3 fotografií focených

                    v tzv. „zlaté hodince“. Ceněna bude kreativní práce se světlem a kompozicí.

                4. Vytvořené zátiší

                   Série minimálně 3 fotografií vytvořeného zátiší podle barokních a renesančních mistrů

                   a zároveň série 3 fotografií vytvořeného zátiší ve formě Flat lay (moderní formy prezentace na  

                   sociálních sítích či reklamách).

 

                5. Makro fotografie / close-up

                    Série minimálně 5 makro fotografií (detailů) se zaměřením na přírodní krásy. Ceněna bude          

                    kreativní práce se světlem, výběr a vzájemná sladěnost motivů, originálně pojatá práce

                    s kompozicí.

               

                6. Dokumentární fotografie

                   Série minimálně 5 dokumentárních fotografií z městského života. Ceněna bude práce

                   s kompozicí, kvalita zachycených momentů a celkové barevné sladění série.

 

Zájemce o studium si vybere čtyři témata ze šesti zadaných, která přinese zpracovaná, a při pohovoru vysvětlí své tvůrčí záměry. Důležitým požadavkem je, aby jedno z témat bylo zpracováno černobílou formou.

Fotografie budou prezentovány v tištěné podobě o rozměrech minimálně 13 x 18 cm (případně na větším formátu).

Za každé vybrané téma bude uchazeč hodnocen v rozsahu  0-15 bodů (celkem max. 60 bodů).

 

Vyhodnocení výsledků (kritérium / body)

I. Talentová zkouška

                a) Hodnocení prací (max. 60 bodů)

 Zájemce o studium si vybere čtyři témata ze šesti zadaných a při pohovoru vysvětlí své tvůrčí záměry. Za každé téma bude uchazeč hodnocen v rozsahu 0-15 bodů (max. 60 bodů).

témata

1. zvolené téma

2. zvolené téma

3. zvolené téma

4. zvolené téma

body (hodnocení)

0 - 15

0 - 15

0 - 15

0 - 15

                b) Pohovor k talentové zkoušce (max. 10 bodů)

Při pohovoru bude zjišťován kulturní a společenský přehled uchazeče, jeho zájmy a aktivity. K pohovoru dojde bezprostředně po talentové zkoušce.       

 

II. Studijní předpoklady

                1. Vysvědčení (max. 25 bodů)

Společný celkový průměr z vysvědčení ze 7. a 8. třídy bude přepočten dle tabulky níže.

průměr známek

do 1,5

1,51 – 1,7

1,71 – 1,9

1,91 – 2,1

2,11 – 2,3

nad 2,3

hodnocení

25

20

15

10

5

0

                2. Mimoškolní i školní aktivity (max. 5 bodů)

Mimoškolní i školní aktivity, účast v soutěžích, činnost na ZUŠ.

               

Celkový počet bodů z přijímacího řízení

I. Talentová

zkouška

II. Studijní

předpoklady

Celkem

a) Hodnocení prací

b) Pohovor k TZ

1. Vysvědčení

2. Školní aktivity

 

0 - 60

0 - 10

0 - 25

0 - 5

0 - 100

 

Pořadí uchazeče         

Je stanoveno podle dosaženého počtu bodů (maximální počet je 100)

V případě, že podmínky přijímacího řízení splní více uchazečů, rozhoduje o jejich přijetí pořadí, které uchazeči získají na základě vyhodnocení výsledků přijímacího řízení. V případě rovnosti celkového počtu získaných bodů rozhoduje výsledek talentové zkoušky.

 

Vyhodnocení talentové zkoušky

V rámci přijímacího řízení proběhne talentová zkouška (hodnocení vlastní tvorby uchazeče). Bezprostředně po talentové zkoušce dojde k pohovoru, který bude zaměřen na znalosti uchazeče z kulturně společenského prostředí.

Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky (I. část) zašle ředitel školy uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. 1. 2024. 

Jednotná přijímací zkouška se nekoná. 

 

Výsledky přijímacího řízení

Po posouzení všech dalších kritérií (II. část) zveřejní ředitel školy dne 5. 2. 2024 pod identifikačním číslem výsledky přijímacího řízení (na webových stránkách školy a v budově školy).

Vzhledem k novele školského zákona, která má platit od 1. 1. 2024, bude u rozhodnutí o přijetí či nepřijetí rozhodnuto později v nově vzniklém systému ISep (pravděpodobně dne 15. 5. 2024), neboť se budou přihlášky do oborů s talentovou zkouškou doplňovat i o přihlášky podávané k 20. 2. 2024.

O přijetí i do oborů vzdělání s talentovou zkouškou tak bude rozhodnuto ve stejný okamžik, jako do ostatních oborů vzdělání.

Zápisové lístky se neodevzdávají, jsou nahrazeny volbou pořadí škol (priority) v přihlášce už před přijímacími zkouškami.

 

Termín nahlédnutí do spisů

Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče má možnost využít svého práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním (nahlížení do spisu).

Termín nahlížení do spisu je stanoven na den 22. 1. 2024, a to v čase 9-12 a 13-15:30 (po telefonické domluvě).

 

Odvolání uchazeče

Odvolání je možné z důvodů chybného zadání, chybného hodnocení podle zveřejněných kritérií nebo narušení průběhu zkoušky. Podává se ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím Střední odborné školy multimediální a propagační tvorby, Novomeského 2139, Praha 4, a rozhoduje o něm Odbor školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí odvolání obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí odvolání směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

V případě odvolání proti tomuto rozhodnutí je třeba uvést přesnou adresu a telefonický kontakt, případně také e-mail.                       

 

Přijímání cizinců

Cizincem se rozumí uchazeč, který se nevzdělával na české škole. Osoba dlouhodobě pobývající v zahraničí předkládá doklady o splnění povinné školní docházky (předloží dvě poslední vysvědčení, které dokládají docházku do školy po dobu 9 let), které předkládá jak v originálním znění, tak současně v úředně ověřeném překladu do českého jazyka.

Znalosti českého jazyka budou ověřeny rozhovorem během přijímací zkoušky.

 

                Úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky (povinná školní docházka v délce 8 let) se dle § 108 školského zákona dokládá uznáním rovnocennosti nebo uznáním platnosti zahraničního vysvědčení v České republice.

                Úspěšné ukončení základního vzdělání splněním povinné školní docházky v délce 9 let se dokládá originály vysvědčení + úředně ověřenými překlady.

                Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky nebyl vydán jeden z výše uvedených dokladů, předloží tento doklad střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem, tj. prvním dnem školního roku.

                Občané Evropské unie nedokládají oprávněnost pobytu.

                Cizinci ze zemí mimo EU mohou dokládat oprávněnost pobytu až do zahájení vzdělávání (mohou předložit tento doklad střední škole nejpozději v den, kdy se stanou jejím žákem).

                Uchazeči z Ukrajiny, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana, také dokládají vysvědčení z předchozího vzdělávání. Zákon umožňuje, že mohou tyto doklady zcela nebo z části nahradit čestným prohlášením. Čestné prohlášení tak bude například obsahovat informaci o tom, ve kterých předmětech a jakým počtem bodů byl žák hodnocen. Tím se zároveň doloží splnění školní docházky jako podmínky přijetí na střední školu.

 Pokud uchazeč potřebnými doklady disponuje, doporučuje se upustit od požadavku úředního překladu dokumentů od účastníků řízení.

Pro uchazeče vždy platí podmínka doložení zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání od lékaře, působícího na území ČR. Doklad je nezbytné doložit nejpozději před vydáním rozhodnutí o přijetí.

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

Ředitel školy rozhoduje o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, a to podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce.

Úpravu podmínek lze uplatnit pouze na základě doporučení vydaného školským poradenským zařízením a na základě předchozího informovaného souhlasu uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče.

V případě, že ŠPZ doporučí využití počítače nebo služeb podporující osoby, musí být informovaný souhlas učiněn ve škole po projednání s uchazečem nebo zákonným zástupcem, a to nejpozději 10 dní před konáním příslušné zkoušky.

 

Termín zveřejnění kritérií          

Termín pro zveřejnění kritérií přijímacího řízení je stanoven na 30. 9. 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 26. 9. 2023                                                                                Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D., MBA

                                                                                                                                              ředitel školy